електронен портал за информация и консултация

 

03 Април 2013

Служебното правителство одобри разпределението на допълнителните средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за подпомагане на лица и семейства. Сумата от 10 500 000 лв. ще бъде разпределена за еднократна финансова помощ на най-уязвимите групи лица и семейства, а именно – деца с трайни увреждания, лица и семейства, които са останали извън обхвата на системата за целево енергийно подпомагане през отоплителен сезон 2012/2013 г. заради надвишаване на диференцирания минимален доход за отопление със сума, по-малка или равна на 10 лева, както и лица, осигурени за общо заболяване и майчинство, които имат доход на член от семейството по-малък или равен на 350 лв. и право на парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години.

 

Допълнителното подпомагане ще се реализира чрез еднократни помощи и разширяване на социалната услуга „Обществени трапезарии” през 2013 г.

 

Предвидено е децата с трайни увреждания, за които през периода от 01.01.2013 г. до влизане в сила на постановлението са изплатени семейни помощи на основание чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца, да получат еднократно финансова помощ в размер на 50 лв. Същата сума е предвидена и за лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство, които са имали право на парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години съгласно чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за периода от 01.01.2013 г. до влизане в сила на постановлението и са отговаряли на условията на чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца.

 

На лицата и семействата, подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012/13 г. и получили отказ поради средномесечен доход за предходните шест месеца, който е превишавал индивидуално определения диференциран минимален доход за отопление със сума, по-малка или равна на 10 лв., е предвидено да бъде предоставена еднократно сума в размер на 65,72 лв. Същата сума ще се изплати и на лицата и семействата, които не са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012/13 година, отговарят на условията на Наредба РД 07-5/2008 г. и на които средномесечният доход е по-висок от индивидуално определения диференциран минимален доход за отопление със сума, по-малка или равна на 10 лв.

 

Дейностите по предоставянето на финансовите помощи ще се изпълняват от Агенцията за социално подпомагане, а организацията по разширяването на социалната услуга „Обществени трапезарии” се възлага на фонд „Социална закрила”.

 

Публикува се по:

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=4713&g=