електронен портал за информация и консултация

СПОГОДБА

МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ВЗАИМНО НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ

 

Утвърдена с РМС № 31 от 20.01.2003 г., обн.  ДВ, бр. 67 от 29.07.2003 г., в сила от 12.07.2003 г.

 

Република България

и

Португалската република,

наричани по-нататък “договарящи страни”,

желаейки да развиват и укрепват връзките между двете държави в областта на заетостта, основавайки се на принципите на сътрудничество и взаимен интерес,

се споразумяха за следното:

 

Член 1
Сфера на прилагане

 

 1. Тази спогодба се прилага за граждани на Република България и Португалската република, постоянно живеещи на територията на своята държава, наричана по-нататък “изпращаща държава”, които заминават за другата държава, наричана по-нататък “приемаща държава”, за определен период от време да упражняват там професионална дейност като наемни работници чрез предварително сключени и надлежно регистрирани в компетентните служби на приемащата държава трудови договори.

 

 1. Гражданите на двете държави могат да бъдат наемани на работа по всички професии, чието практикуване не е ограничено (временно или постоянно) за чужденци според действащата нормативна уредба в приемащата държава.

 

Член 2
Приложимо законодателство

Влизането, пребиваването и заетостта на граждани на Република България и на Португалската република в рамките на тази спогодба се регламентират от действащата нормативна уредба в приемащата държава.

 

Член 3
Компетентни органи

 

 1. Органи на договарящите страни, които отговарят за изпълнението на тази спогодба, са:

-       в Република България – Министерството на труда и социалната политика;

-       в Португалската република – Министерството на социалното осигуряване и труда.

 1. Съгласно приложения протокол, който е неразделна част от тази спогодба, договарящите страни определят за нейното изпълнение следните институции, наричани по-нататък “компетентен национален орган”:

-       Агенцията по заетостта на Република България;

-       Института по заетостта и професионалната подготовка на Португалската република.

 

Член 4
Сътрудничество между националните органи


Компетентните органи обменят информация за възможностите за работа и секторите на дейност, където такива съществуват, наличието на работна ръка и определянето на общи критерии за класифицирането на професионалните дейности и съответното им функционално съдържание.

 

Член 5
Условия за влизане

На гражданите, наети в рамките на тази спогодба, се издават работни визи и/или разрешения за работа съгласно действащата нормативна уредба на държавата, на чиято територия ще се упражнява професионалната дейност.

 

Член 6
Членове на семейството

Наетите работници могат да бъдат придружавани от членове на техните семейства съгласно действащата в приемащата държава нормативна уредба.

 

Член 7
Общи условия на труд

 

 1. В приемащата държава наетите работници се ползват със същите трудови права и задължения, които са в сила за местните работници, както и от еднаква защита при прилагане на законите за здраве и безопасност при работа.

 

 1. В приемащата държава чуждестранните граждани се ползват от същата правна защита, която се осигурява на местните граждани по въпросите, свързани с личните права и правата на собственост.

 

Член 8
Социално осигуряване

Договарящите страни се споразумяват да подпишат Договор за сътрудничество в областта на социалното осигуряване. До неговото влизане в сила социалното осигуряване ще се регламентира от съответната нормативна уредба на всяка една от държавите.

 

Член 9
Приложимо законодателство за прехвърлянето на имущество и пари

 

 1. Гражданите, наети въз основа на тази спогодба, имат право да превеждат трудовото си възнаграждение в изпращащата държава в свободно конвертируема валута съгласно действащата в приемащата държава нормативна уредба.

 

 1. Вносът и износът на лично имущество от страна на работника се извършват съгласно нормативната уредба на приемащата държава.

 

Член 10
Обмен на информация

 

 1. Компетентните национални органи обменят информация за националната действаща нормативна уредба, регламентираща трудовоправните отношения, както и влизането, пребиваването и наемането на работа на чужденци.

 

 1. В случай на необходимост или по настояване на един от органите по чл. 3, т. 1 се създава смесена работна група за обсъждане и решаване на произтичащи от прилагането на тази спогодба проблеми.

 

Член 11
Изпълнение на спогодбата

Процедурите, свързани с изпълнението на тази спогодба по процесите на набиране и подбор на работници, са описани в приложения към спогодбата протокол, който е неразделна част от нея.

 

Член 12
Влизане в сила и изменение на спогодбата

 

 1. Тази спогодба влиза в сила на десетия ден след датата на получаване на последната вербална нота, с която едната от договарящите страни уведомява другата за изпълнението на формалностите, изисквани от съответното вътрешно законодателство.

 

 1. Тази спогодба може да бъде променяна по взаимно съгласие на договарящите страни. Промените влизат в сила съгласно процедурата, установена в т. 1 на този член.

 

Член 13
Времетраене и прекратяване на спогодбата

 

 1. Тази спогодба се сключва за срок от пет години, като действието й се подновява автоматично за нови периоди от по една година, ако нито една от договарящите страни не уведоми писмено и по дипломатически път другата за намерението си да я прекрати най-късно шест месеца преди изтичането на съответния срок.

 

 1. В случай на прекратяване действието на спогодбата правата, придобити по време на нейното действие, не се накърняват.

Подписана в София на 26 септември 2002 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на български и португалски език, като и двата текста имат еднаква юридическа сила.

 

 
ЗА РЕПУБЛИКА   БЪЛГАРИЯ:                                                                                                  
ЗА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА:
 
Лидия Шулева,   
заместник министър- председател и  министър на труда    и социалната  политика                                                                                                                                                                                                                     
Мария Маргарида Кореа де Агияр,
държавен секретар по социалното
осигуряване
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
към Спогодбата между Република България и
Португалската република за взаимно наемане
на работа на техните граждани

Член I
Отговорни органи

 

 1. Институциите съгласно чл. 3, т. 2 на спогодбата отговарят за осъществяване набирането и подбора на работниците.

 

 1. При извършване набирането и подбора на работници могат да бъдат упълномощавани и други институции, които имат съответния статут и съгласно действащата нормативна уредба на съответната държава.

Член II
Процес на подбор

 

 1. Работодателите, желаещи да наемат работници в рамките на тази спогодба, съобщават за своя интерес на своя компетентен национален орган, представяйки предложение за работа и съответния проект на трудов договор.
  След получаването на становище от Главната инспекция по труда компетентният национален орган на Португалската република изпраща предложението за работа и подписания от работодателя проект на трудов договор в два екземпляра до Посолството на Португалската република в Република България, което препраща предложенията за работа на компетентния национален орган на Република България.
  Компетентният национален орган на Република България изпраща предложението за работа и два екземпляра на подписания от работодателя трудов договор на компетентния национален орган на Португалската република.

 

 1. В проектите на трудови договори трябва да са спазени предвидените условия, регламентиращи работата на чужденци на територията на приемащата държава.

3.   Предложенията за работа трябва да съдържат следната информация:

а) професионалния профил на работните места;
б) изискваната професионална квалификация на работниците;
в) необходимия професионален опит;
г) заплащането и работното време;
д) социалните придобивки, на които работниците имат право;
е) отговорността за заплащане на пътуването между изпращащата държава и държавата, където ще се упражнява професионалната дейност.

 

 1. Работодателят трябва да представи и декларация, в която да посочи вида, адреса и условията на жилищното настаняване.

 

Член III
Условия за набиране

 

 1. Компетентните национални органи извършват набирането и подбора на кандидатите в съответствие с изискванията, съдържащи се в предложенията за работа, както и по т. 2 на този член.

 

 1. Кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания, съответно доказани с документи в изпращащата държава:

а) да е на възраст над 18 години;

б) да отговаря на професионалния профил, изискван за работата, която ще изпълнява;
в) да не е осъждан на лишаване от свобода поради извършване на инкриминирано деяние;

г) да има медицинско свидетелство за добро здравословно състояние, което да съдържа данни, които се договорят от посочените в чл. 3 на спогодбата органи.

 

 1. Кандидатът не трябва да има забрана за влизане в приемащата държава, нито да е включен в общия списък на недопусканите лица на Информационната система Шенген.

Член IV
Процес на набиране

 

 1. Компетентният национален орган на Република България, след като уведоми избраните кандидати, изпраща поименен списък на кандидатите, както и съответните документи на Посолството на Португалската република в Република България, което изпраща този списък на компетентния национален орган на Португалската република, за да може той да потвърди пред работодателя интереса за наемане на работника и да получи предварителното становище на Службата за чужденци и граници.

След като получи потвърждението и становището, упоменати в предходния абзац, Посолството на Португалската република в Република България информира компетентния национален орган на Република България, за да уведоми кандидатите, че трябва да се обърнат към португалското посолство, което придвижва подписването на проектите на трудови договори от страна на работниците и издава работни визи в съответствие със законодателството на своята държава.

Посолството на Португалската република в Република България изпраща на компетентния национален орган на Република България поименен списък на българските граждани с подписани трудови договори и издадени работни визи.

 

 1. Компетентният национален орган на Португалската република изпраща на компетентния национален орган на Република България поименен списък на подбраните кандидати с приложени документи за образование и/или квалификация, легализирани и преведени на български език. След получаване от компетентния национален орган на Република България на потвърждение за интереса на българския работодател да наеме кандидат компетентният национален орган на Португалската република предприема подписване на трудовия договор от страна на работника, като изпраща един оригинален екземпляр на подписания от страните договор на компетентния национален орган на Република България. Компетентният национален орган на Република България издава разрешение за работа съгласно действащата национална нормативна уредба, което е основание за получаване на виза и разрешение за пребиваване в страната. Разрешението за работа се предава на работодателя, който го препраща на работника в Португалия. Посолството на Република България в Португалската република издава виза по молба на работника съобразно действащата българска нормативна уредба.

 

 1. Работникът получава справочник, съдържащ обща информация за условията на живот и работа на територията на приемащата държава.

Член V
Задължения на работодателя

 

 1. В Португалската република след представянето на работника работодателят следва да депозира трудовия договор съгласно закона.

 

 1. Работодателят поема разходите, свързани с пребиваването на територията на приемащата държава, както и с връщането в изпращащата държава на онези работници, които по причини, зависещи от работодателя, не заемат работното място, за което са били наети.

 

Подписан в София на 26 септември 2002 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на български и португалски език, като и двата текста имат еднаква юридическа сила.

 
 
ЗА РЕПУБЛИКА   БЪЛГАРИЯ:                                                                                                  
ЗА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА:
 
Лидия Шулева,   
заместник министър- председател и  министър на труда    и социалната  политика                                                                                                                                                                                                                     
Мария Маргарида Кореа де Агияр,
държавен секретар по социалното
осигуряване