електронен портал за информация и консултация

 

 

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписания през м. май т. г. Договор за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.

 

Договорът определя реда и условията за предоставяне на консултантски услуги от ЕБВР на МИЕТ във връзка с разработването и въвеждането на система за електронни обществени поръчки в България. Според клаузите му, услугите, предоставени от банката, ще се изразяват в консултантска помощ, свързана с проучване и анализ на добрите практики в държави-членки с успешно функциониращи системи за електронни обществени поръчки; изработване на варианти за концепция за въвеждане на съвременна електронна система за обществени поръчки, която правителството да одобри; предоставяне на експертна техническа помощ за практическа реализация на електронната система. Дейностите по договора се реализират с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”.

 

Въвеждането на електронно възлагане на обществени поръчки ще доведе до спестяване на време и ресурси за подготовка и провеждане на процедурите, намаляване на ролята на субективния фактор и минимизиране на риска от грешки, намаляване на административната тежест за бизнеса, както и значим екологичен ефект от отпадането на обмена на документи на хартия.

 

От друга страна, използването на електронната система ще намали риска от корупция в обществените поръчки, ще доведе до по-голяма прозрачност при разходването на публични средства и до подобряване на бизнесклимата.

 

Публикува се по:

www.government.bg