електронен портал за информация и консултация

 

Правителството прие проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. С него се въвеждат промени и в законите за здравното осигуряване и за лекарствените продукти в хуманната медицина, свързани с изпълнение на ангажименти на България като държава-членка на Европейския съюз.

Измененията в Закона за здравето осигуряват прилагането на Регламент (ЕО) №1223/2009 относно козметичните продукти. С тях се регламентират изискванията, при които козметичните продукти се считат за безопасни за човешкото здраве.

Предлаганите промени в Закона за здравното осигуряване въвеждат изискванията на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване относно реда за предоставянето на трансграничните здравни услуги, финансирането им, както и отговорностите на държавите-членки по осигуряване и по местолечение. 

Директивата ще се прилага от НЗОК и от Министерството на здравеопазването (МЗ). Осигуреният пациент ще може да избере държавата, в която желае да получи здравните услуги, да заплати за тях, след което да потърси възстановяване на средствата от НЗОК, съответно от МЗ. 

Предмет на директивата са здравните услуги от пакета дейности, финансирани от бюджетите на НЗОК и МЗ. Съгласно принципа в директивата, размерът на възстановената сума при трансгранично здравно обслужване е до размера на разходите, които биха били поети от държавата-членка по осигуряване, ако това здравно обслужване е предоставено на нейна територия. 

С промените се създава и възможност пациентите да получат предварително разрешение за възстановяване на разходите за трансгранично здравно обслужване, издавано от НЗОК и МЗ за съответните дейности.

Законопроектът предвижда създаването на национален регистър на пациентите с редки заболявания.

Предлага се с Наредба на министъра на здравеопазването да се определят и условията и критериите за лечебните заведения, които желаят да участват в Европейските референтни мрежи, както и редът за създаването, обозначението и функционирането на експертни центрове и референтни мрежи за редки болести.

Одобреният законопроект предвижда промяна и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, която е свързана с разпоредбите на Директива 2011/24/ЕС за признаване на медицински предписания в друга държава членка.

Източник:в. Труд

Публикува се по:

http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=93861