електронен портал за информация и консултация

В началото трябва да се определят целите, които най-общо са:

- Да научим детето да генерира идеи;

- Да може то да изказва смело своята идея пред групата.

- Да научим детето да фантазира по поставен проблем;

- Да научим детето да се изказва пред другите, да не прекъсва останалите и да уважава чуждото мнение;

- Да поощряваме стеснителното дете и да хвалим неговата идея, дори тя да е слаба.

- Да оценим общата активност на децата.

Начини за провеждане на мозъчната атака в група

1. Разделяме децата на две групи: едните са “генератори на идеи”, а другите – “проницателни аналитици” или “експерти”;

2. Обясняваме на децата правилата на играта и ги запознаваме със задълженията им. Подчертава се, че могат да бъдат изказани всякакви идеи, най-невероятни и фантастични, но никой няма право да се присмива. Всеки е длъжен да каже поне една идея, а може и повече. За всяка идея могат да се раздават картинки с различен цвят.

3. Предлагаме на “генераторите” да кажат своите идеи, и поръчваме на “аналитиците” внимателно да слушат, да запомнят или да си записват онова, което чуват, но през цялото време да мълчат. Ако “генераторите” шумят, това е нормално, даже хубаво. Децата трябва да изразят своите емоции заедно с идеите си, но едновременно с това да се учат да се изказват поотделно.

Добър пример за успокояване на шумния клас е предварителната уговорка, че щом учителят плесне с ръце и протегне ръце напред, всички трябва да замълчат. Даже е добре в течение на няколко дена да се потренира – “Шумите! Когато плясна с ръце, в този миг замълчете!
 

4. Всички идеи трябва да се запишат на дъската. Тук е уместно използването на диктофон.

5. Когато всички идеи бъдат формулирани, се дава думата на “аналитиците”. Нека те дружелюбно да оценят всички решения, да изберат най-добрите, а също така да предложат и свои.

Непременно трябва да се даде възможност на всяко дете да защити своето решение, защото така ще създадем у него ценното умение то да отстоява личното си мнение или да се съгласява с чуждото, при наличието на достатъчно силни доводи.

Хвалят се всички деца, обръща се внимание на активните и остроумните.

6. Следващия път ролите на “аналитиците” и “генераторите” трябва да се разменят.

7. При мозъчната атака деленето на две групи не е задължително, методът може да се осъществи като всяко дете едновремено влиза и в двете роли.

8. Великолепен стимул за активност е, когато се попадне в ситуация, в която е необходимо да се помогне на някого, да се спаси от нещо или да му се даде съвет. Този някой трябва да бъде добър човек.

Децата трябва да се научат да си задават въпроси, да разчленяват задачата на отделни части и да търсят във всяка част онази информация, която ще им помогне да решат проблема.

 

Публикува се по:

http://nachalnoobrazovanie.blog.bg/technology/2009/10/26/interaktivni-metodi-mozychna-ataka.423039