електронен портал за информация и консултация

 

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Нейният прогнозен бюджет е 26,2 млрд. евро. Това е почти два пъти повече в сравнение с предходната програма (за периода 2014—2020 г.).

В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Чрез нея се подкрепят приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения. С програмата също така се:

  • подкрепя Eвропейският стълб на социалните права,
  • изпълнява стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.
  • развива европейското измерение в спорта.

Възможности

„Еразъм+“ предлага възможности за мобилност и сътрудничество в областта на:

  • висшето образование
  • професионалното образование и обучение
  • училищното образование (включително образованието и грижите в ранна детска възраст)
  • образованието за възрастни
  • младежта
  • спорта.

Подробна информация относно тези възможности, включително критериите за допустимост, ще намерите в ръководството за програма „Еразъм +“.

Резултати

Резултатите от програмата „Еразъм+“ са достъпни в доклади и статистически сборници, както и на платформата за резултатите от проекти по „Еразъм+“. На нея са достъпни повечето от финансираните по програмата инициативи, както и подбор от добри практики и успешни примери.

 

 

Overview of opportunities

Introduction to the opportunities, calls listing, and advice on how to apply.

Opportunities under Erasmus+

 

Detailed information on these opportunities, including eligibility criteria, is available in the Erasmus+ Programme Guide.

Outcomes

The outcomes of Erasmus+ are available in reports and compendia of statistics, as well as through the Erasmus+ Projects Platform. This includes most of the initiatives funded by the programme and a selection of good practices and success stories.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg/about-erasmus/what-is-erasmus