електронен портал за информация и консултация

 

При повторно нарушение, свързано с недеклариран труд, наказанието за работодателя да е глоба в размер от 15 до 20 хил. лв., а за виновния служител – глоба в размер от 5 до 10 хил. лв. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, които Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане.

 

Със законопроекта се предлага и повишаване на глобата за системно недеклариран труд и за неплащане в срок на дължимите от работодателя трудови възнаграждения или обезщетения, като работодателят да се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 до 30 хил. лв., а виновният служител – с глоба в размер от 10 до 20 хил. лв.

 

Предвидена е и възможност да се сключва споразумение за намаляване на санкцията, като се поставя ограничението, че нейният размер не може да бъде по-малък от 70% от минималната санкция за съответното нарушение. При повторни и системни нарушения се изключва възможността от подобни споразумения.

 

Със законопроекта се гарантира, че трудовите договори на учителите няма да бъдат прекратявани едностранно от работодателя до момента, в който не придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при общите условия.

 

С предложените разпоредби се намалява от 8 на 4 месеца изискването за минимален трудов стаж за ползване на платен годишен отпуск от работници и служители, които постъпват за първи път на работа.

 

С промените се дава възможност чрез колективно трудово договаряне синдикатите и работодателите на браншово и отраслово равнище да договарят по-голяма продължителност на извънредния труд на служител, но не повече от 300 часа за календарна година. В същото време се запазва заложеното в Кодекса на труда ограничение за извънреден труд до 150 часа годишно, когато няма сключен колективен трудов договор.

 

С промяна в друга разпоредба се предвижда тютюнопроизводителите също да могат да наемат работници с еднодневни договори за краткотрайна селскостопанска работа по време на прибирането и обработката на реколтата.

Видка Атанасова

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/06/19/4080771_ministerstvoto_na_truda_predlaga_po-visoki_globi_za/?ref=home_NaiNovoto