електронен портал за информация и консултация

Проект “Старт в администрацията”, финансиран на 85% от Европейския социален фонд (ЕСФ)

Дават шанс на безработни младежи да започнат работа в държавната администрация. От 1 октомври се набират заявления на млади хора до 29-годишна възраст със завършено висше образование, които желаят да преминат стаж по притежаваната от тях специалност.

Стажовете ще се проведат в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на здравеопазването (МЗ) и/или второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

Това става възможно по проект “Старт в администрацията” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Заявленията се приемат в бюрата по труда в цялата страна до 14 октомври 2013 г. включително.

Проектът “Старт в администрацията” има за цел да повиши ефективността в работата на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, чрез подкрепа на мерките за тяхното институционално изграждане.

В проекта е предвидено да бъдат включени 600 стажанти, като на този етап по втората процедура за подбор и наемане са заявени 268 работни места.

На стажантите се осигурява месечно възнаграждение в размер на 400 лв., както и дължимите доплащания за сметка на работодателя, съгласно националното законодателство.

Общият размер на бюджета по проекта е близо 3 000 000 лв., като Европейският социален фонд (ЕСФ) осигурява 85% от финансирането, а останалите 15% са национално съфинансиране.

Периодът на изпълнение е 28 месеца – от 04.07.2012 г. до 31.10.2014 г.В проекта могат да се включат безработни младежи до 29-годишна възраст от групите в неравностойно положение на пазара на труда, със завършено висше образование, за 9-месечен стаж.

Стажантите може да бъдат наети само в дирекции от специализираната администрация в посочените ведомства, в т.ч. и в техни териториални звена, с изключение на дирекциите, имащи отговорности по управление на средствата от Европейския съюз. Не е допустимо наемането на стажанти в звената от общата администрация.

Приоритетно ще се включват безработни младежи с трайни увреждания, безработни младежи от социални заведения, завършили висшето си образование, безработни лица – самотни родители (осиновители), родители (осиновители) на дете до 3-годишна възраст, безработни младежи от уязвими малцинствени групи.

Стажантите ще бъдат пряко ангажирани в дейности, насочени към разработването, въвеждането и прилагането на съответните политики и нови практики, както и в изпълнението на инициативи за институционално изграждане.

Стажантите не могат да бъдат включвани в дейности, присъщи на експертните длъжности със спомагателни функции и на техническите длъжности.

Списъкът с работните места по проекта, процедурата за кандидатстване, критериите за подбор на кандидатите и пълният комплект документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на  Агенцията по заетостта.

Публикува се по:

http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=99461