електронен портал за информация и консултация

 

Националната агенция по приходите припомня сроковете за различните видове данъчни плащания, които фирми, земеделски стопани и граждани трябва да спазват през януари 2020 г. по законодателството. За хората, които плащат патентен данък, е важно, че на 31 януари приключва срокът за плащане на окончателния годишен /патентен/ данък за първото тримесечие на текущата година. Лицата, които платят до 31 януари пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък, ползват отстъпка от 5 на сто.

При данъка върху добавената стойност до 14 януари трябва да се подаде справката-декларация по ЗДДС – заедно с отчетни регистри и внасянето на дължимия ДДС за декември на предходната година.

Също до 14 януари се подава и VIES-декларацията от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец декември на предходната година.

До 15 януари се подават заявленията за регистрация на лице, което към датата на влизането в сила на Закона за добавената стойност отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96 от този закон.

До 20 януари пък лицата, регистриране по членове 154 и 156 от ЗДДС, подават справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.

По отношение на корпоративния данък на 31 януари изтича срокът за деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на предходната година данъци при източника по ЗКПО.

Повече са сроковете по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. До 25 януари трябва да приключи внасянето от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец декември на предходната година, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 януари.

Също до 25 януари трябва да приключи внасянето от работодателя на авансовия данък, удържан през месец декември на предходната година за доходи от трудови правоотношения.

На 31 януари изтича срокът за деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на предходната година окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дължим от местни физически лица за доходи от източници в чужбина.

Също до края на месеца предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, са длъжни да предоставят информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия, подлежащи на облагане по реда на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, информацията се предоставя от чуждестранното физическо лице, местно на друга държава – членка на Европейския съюз.

До 31 януари се изчислява и годишната данъчна основа и се определя годишният размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основно трудово правоотношение.

До 31 януари е срокът за деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. декември на предходната година.

На 31 януари се изчислява годишната данъчна основа и се определя годишният размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основно трудово правоотношение.

Също до 31 януари става и декларирането и внасянето на авансовия данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан от предприятията и самоосигуряващите се лица за доходи, придобити от физическите лица през четвъртото тримесечие на предходната данъчна година, в случаите когато лицето, придобиващо дохода, писмено е декларирало пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък за тези доходи.

По Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки до 14 януари се подават Интрастат декларациите – пристигания/изпращания за месец декември 2019 г., съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС.

Също до 14 януари се подават същите декларации и от новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

По Закона за местните данъци и такси

До 30 януари се подават декларациите по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за предходната календарна година

До 31 януари пък се приемат декларациите по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за текущата година.

https://sinor.bg/57377-na-koi-dati-kakvi-danaci-ste-plastame-prez-yanuari-2020-g