електронен портал за информация и консултация

 

13 306 ученици от паралелки за професионално образование са подали заявление за явяване на държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация. Матурата, на която зрелостниците показват знанията и уменията си за бъдещата си професия от обучението за последните 5 години, се провежда в 394 училища.

Изпит за професия държат успешно завършилите 12-и клас професионалните гимназии, в средни училища и профилирани гимназии за ученици.

Учебната 2020-2021 година е последната, в която учениците по свое желание могат да заменят втория държавен зрелостен изпит с два – по теория и по практика на професията и специалността. От следващата учебна година това ще бъде задължително за зрелостниците от професионални паралелки и изпитът ще бъде един, обединяващ двата сегашни.

Държавният изпит по теория е писмена разработка по изпитна тема и продължава четири астрономически часа. Темата се тегли във всяко училище и по нея пишат всички ученици в него, които се обучават за една и съща професия и специалност. Изпитните билети се подготвят от комисия по оценяване.

Оценяването се извършва от комисията в съответствие с критериите, определени във всяка национална изпитна програма за съответната професия и специалност. Всеки член на комисията оценява писмената работа, като вписва оценката си в индивидуален протокол. За всяка писмена работа се изготвя рецензия. Обучаваните ще могат да се запознаят с рецензията в училището, в което са положили изпита.

Оценката от държавния изпит по теория за всяка писмена работа се формира като средноаритметична от индивидуалните оценки на членовете на комисията с точност до 0,01.

Държавният изпит по практика включва изпълнение на практическо задание и е с продължителност не повече от три дни и не повече от шест астрономически часа дневно. Всеки, който полага държавния изпит по практика, получава индивидуално или групово практическо задание, в което се формулират критерии за оценяване в съответствие с утвърдените в националните изпитни програми.

Датите за провеждане на тези изпити и сроковете за подаване на заявленията за всяка сесия се определят в началото на учебната година от директора на училището. Всеки държавен изпит се смята за успешно положен при постигане на половината от максималния брой точки, определени в националната изпитна програма.

https://www.monitor.bg/bg/a/view/nad-13-000-zrelostnici-na-matura-pokazvat-znanija-i-umenija-za-bydeshtata-si-profesija-267642