електронен портал за информация и консултация

 

Не можем да продължаваме да се караме, докато намерим решение, всеки път, когато пристигне нов кораб. Временната солидарност не е достатъчна. Нуждаем се от трайна солидарност – днес и завинаги”. Това заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в четвъртата си и последна реч за състоянието на съюза.

 

Той представи три нови предложения за солидарност в ЕС в областта на миграцията и за по-добра защита на външните граници на Европа.

Предвижда се Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището да бъдат подсилени, за да може държавите от ЕС по всяко време да разчитат на пълна оперативна подкрепа от страна на ЕС, предаде пресслужбата на еврокомисията.

 

Тя предлага също мерки за подобряване на ефективността на процедурите за връщане, като се актуализират съществуващите правила на ЕС за връщането, и посочва следващите стъпки за законната миграция.

Предложението включва:

- Постоянен корпус от 10 хил. оперативни служители до 2020 г.: за да се осигурят предвидими и подходящи ресурси, Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще може да разчита на свои служители и оборудване като кораби, самолети и превозни средства.

 

Изпълнителни правомощия: под ръководството и контрола на държавата от ЕС, в която са разположени, членовете на постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана ще могат да изпълняват задачи, изискващи изпълнителни правомощия, например проверки за установяване на самоличност, разрешаване или отказ за влизане по външните граници и задържане на хора на границата.

 

По-голяма подкрепа при връщането на мигранти: освен да организира и финансира съвместни операции по връщане, агенцията вече ще може да подпомага държавите членки във връзка с процедурите за връщане, например като идентифицира незаконно пребиваващи граждани на държави извън ЕС, набавя документи за пътуване и подготвя решения за връщане за националните органи, които ще продължат да отговарят за вземането на самите решения за връщане.

 

Засилено сътрудничество с държавите извън ЕС: при наличие на предварително съгласие от съответната държава агенцията ще може да започва съвместни операции и да разполага служители извън ЕС, отвъд съседните на съюза страни.

 

Повече финансови средства: общите разходи за предложената модернизация на европейската гранична и брегова охрана възлизат на 1.2 млрд. евро за периода 2019–2020 г. За следващия бюджетен период на ЕС, 2021–2027 г., е предложено да се отпуснат 11.3 млрд. евро.

 

С днешното предложение бъдещата Агенция на ЕС в областта на убежището ще получи мандата, инструментите и финансовите средства, необходими за предоставяне на бързи и цялостни услуги на държавите членки на всички етапи от процедурата за убежище. Днешното предложение включва:

 

Пълна оперативна подкрепа във връзка с процедурите за убежище: екипите на агенцията за подкрепа в областта на убежището ще предлагат пълен набор от дейности за подкрепа, включително като извършват всички действия на административния етап от процедурата за убежище.

 

Съвместните екипи на ЕС за управление на миграцията ще подпомагат държавите членки при необходимост и искане от тяхна страна, включително в горещите точки и в контролираните центрове. Екипите ще се състоят от експерти от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Агенцията на ЕС в областта на убежището и ще се координират от комисията. Под ръководството на приемащата държава те ще могат да изпълняват всички необходими задачи за приемане на пристигащи лица, за разграничаване на тези, които се нуждаят, и тези, които не се нуждаят от закрила, и за извършване на процедурите за убежище и връщане.

 

Повече финансови средства: за да може агенцията да изпълнява нарасналите си задачи, комисията предлага бюджет от 321 млн. евро за периода 2019–2020 г. и 1.25 млрд. евро за периода 2021–2027 г.

 

Предлага се още:

 

Нова процедура на границата: лицата, чиито молби за убежище са отхвърлени по време на процедури по границите, ще бъдат насочвани направо към опростена процедура за връщане без срок за доброволно напускане и с по-кратки срокове за обжалване. Така на границата и в контролираните центрове ще могат бързо да се приемат и изцяло да се прилагат решения за връщане.

 

Ясни процедури и правила за предотвратяване на злоупотреби: за да се избегне забавяне, решенията за връщане ще трябва да се издават незабавно след или заедно с решение за прекратяване на законно пребиваване. В случай на отхвърлена молба за предоставяне на убежище ще се прилагат общи срокове от максимум 5 дни за обжалване на решението за връщане. Освен това ще бъде въведено задължение за съдействие за лицата, подлежащи на процедура за връщане, включително във връзка с проверката на самоличността и получаването на документи за пътуване.

 

Ефективни доброволни връщания: с цел насърчаване на доброволните връщания и подобряване на финансовата и практическата подкрепа държавите от ЕС ще трябва да въведат програми за доброволно връщане. В същото време държавите членки ще могат да съкращават срока за доброволно връщане, например за да предотвратят укриване.

 

Ясни правила за задържане: наличието на общи критерии за определяне на риска от укриване, един от определящите фактори дали задържането е оправдано, ще помогне за по-ефективно използване на задържането по време на процедурите за връщане. За по-добро отразяване на времето, необходимо за успешното извършване на връщания, и при условие че условията за задържане са изпълнени, държавите от ЕС трябва да предвидят първоначален срок на задържане не по-малко от 3 месеца. Освен това държавите членки вече ще могат да задържат и подлежащи на връщане лица, които представляват заплаха за обществения ред или националната сигурност.

https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/09/12/3309590_ne_mojem_da_se_karame_vseki_put_kogato_pristigne_nov/