електронен портал за информация и консултация

 

Национална информационна кампания за новия програмен период

Оперативна програма „Региони в растеж  2014-2020“ ще бъде представена от Деница Николова, Ръководител на Управляващия орган на ОПРР, в рамките на национална информационна кампания „Новият програмен период 2014-2020“, която ще се проведе  на територията на цялата страна. Инициативата, организирана от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, ще представи новите възможности за финансиране.  В кампанията ще се включат експерти от управляващите органи, които ще представят бъдещите оперативни програми:  „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Добро управление“ и  „Програма за развитие на селските райони“.

Кампанията ще се проведе на два етапа. Първият етап е насочен към мерки за финансиране на местната и централната администрация, както и неправителствени я сектор. Вторият етап на кампанията ще обхване бизнеса.

Първата част на кампанията ще бъде проведена в периода 2-11 април 2013 г. по следния график:

Дата

Град

Район

Място, час

2 април 2013

Монтана

Северозападен район за планиране

11.00 часа – конферентна зала на хотел „Огоста”, бул.  „Пейо Яворов” № 1

3 април 2013

Велико Търново 

Северен централен район за планиране

11.00 часа – голямата зала на Община Велико Търново, пл. „Майка България” № 2

4 април 2013

Варна

Североизточен район за планиране

11.00 часа – конферентна зала на хотел „Черно море”, бул. „Сливница” № 33

9 април 2013

Бургас

Югоизточен район за планиране

11.00 часа – залата на Културен център „Морско казино”, Приморски парк, централна алея

10 април 2013

Пазарджик

Южен централен район за планиране

11.00 часа – залата на Общински съвет, бул. „България” № 2

11 април 2013

Благоевград

Югозападен район за планиране

11.00 часа – зала „22 септември”, Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1

 

Поканени за участие са представители на всички общини на територията на района за планиране, социално-икономически партньори, териториални структури на държавната администрация и неправителствени организации. Кампанията се финансира по  Оперативна програмаТехническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
mw/.ruwld ie mf&
 
Публикува се по: