електронен портал за информация и консултация

 

08 Януари 2014

Правителството прие Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г. Тя е насочена към постигането на европейската рамка за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

 

Стратегията включва всички области на ученето и е адресирана до предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение за възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

 

Сред целите на националната политика за развитие до 2020 г. са високото ниво на знанията, възможността за иновации, адаптивността спрямо промените в естеството на работата и пълното социално включване.

 

Стратегията за учене през целия живот отчита новите цели и обхват на ученето, групите учещи, доставчиците, методите за учене/преподаване, инициативите за търсене/предлагане на учене, подкрепящите мерки, прозрачността и сравнимостта, както и гарантирането на качество.

 

Тя е стъпка в борбата с високата безработица, недостига на работници с необходима квалификация и бавния икономически растеж.

 

Основните принципи на стратегията са свързани с повишаване качеството на образованието и обучението, изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, равен достъп до учене през целия живот, както и образование и обучение, съобразени с икономиката и пазара на труда.

 

В изпълнение на стратегията се очаква към 2020 г. ученето през целия живот да се превърне в реалност за всички български граждани.

 

Конкретни резултати се очакват по отношение повишаване на дела на обхванатите в предучилищно възпитание и подготовка на деца от 4-годишна възраст до постъпване в първи клас от 87,8% през 2012 г. на 90% през 2020 г.; намаляване на преждевременно напусналите образователната система от 12,5% на под 11%; намаляване на дела на 15-годишните със слаби постижения (по PISA); увеличаване дела на завършилите висше образование, както и на придобилите степен на професионална квалификация в областите „Информатика”, „Техника”, „Производство и преработка” и „Архитектура и строителство”; повишаване на заетостта и др.

 

Финансирането на изпълнението на стратегията ще се осъществява със средства на държавния бюджет, на европейските фондове и програмата на Европейския съюз „Еразъм+“, както и чрез дарения, спонсорство и други източници.

 

 

Публикува се по:

www.government.bg