електронен портал за информация и консултация

 

Правителството предлага промени в три закона, с които се намаляват административни тежести
 
Правителството предлага на Народното събрание промени в три закона в областта на културата, които да доведат до намаляване на административни тежести за бизнеса. Това са законите за авторското право и сродните му права, за обществените библиотеки и за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.

 

С предлаганите промени в първия закон се намалява срокът за разглеждане на заявление за регистрация на организация, която ще осъществява дейност по колективно управление на авторските права. Това ще позволи ускоряване на цялата процедура и тези организации ще могат в значително по-кратки срокове да получат произнасяне от компетентния административен орган.

 

До един месец се свежда срокът, в който ще се разглеждат заявленията за вписване в регистъра на обществените библиотеки. В този срок министърът на културата или оправомощеното от него длъжностно лице следва да издава удостоверение за вписването в регистъра, предвиждат промените във втория закон.

 

С новите текстове се създава възможност заявленията за вписване, както и всички други документи, предвидени в Закона за обществените документи, да бъдат подавани по електронен път.

 

Подаване на документи по електронен път, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, предвижда и третият законопроект. В рамките на производството по регистрация на дейността по възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху различни видове носители без запис, се въвежда и принципът на мълчаливото съгласие.

 

Мерките са особено важни с оглед изпълнението на целите при въвеждането на електронно правителство, както и модернизирането на предоставянето на административни услуги и улесняването на работата на бизнеса.

 

Предлаганите промени в трите закона са част от правителствения план за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5546&g=