електронен портал за информация и консултация

 

Съветизация, комунизъм, диктатура на пролетариата, Народен съд, репресивен апарат, “трудововъзпитателни общежития” (лагери), горяни, “Възродителен процес”, експроприация, социалистическа индустриализация, насилствено коопериране и изселване. Това са новите понятия за историята на България след Втората световна война до 1989 г., които ще влязат в учебниците по история и цивилизации в 10 клас. От учебната 2019/2020 година в 10 клас ще се провежда цялостен курс по национална история – от древността до наши дни, учебната програма за който бе утвърдена днес.

 

За държавността и политиките се предвиждат пет подтеми – “България в съветската сфера
на влияние и промените в политическата система 1944 – 1947 г.”, “Утвърждаване на тоталитарния режим в България”, “България и промените в Източния блок”, “България и Европа – “разведряването” и “застоят” и “Крах на тоталитарния режим”. След обучението от учениците ще се очакват резултати като:

 

- да проследяват промените в политическото развитие на България след Втората световна война, включително прехода от “народна демокрация” към съветизация;
– да разбират ролята на СССР за налагане на комунистическия режим в България;
– да описват чрез изображения от периода характерни белези на култа към личността и към “партийния вожд”;
– да обясняват характеристики на тоталитарната държава;
– да посочват основни характеристики на едноличната власт на Тодор Живков;
– да сравняват конституциите на Народна република България от 1947 г. и 1971 г.;
– да дават примери за политически терор, репресии и нарушаване на граждански, политически и човешки права и свободи;
– да откриват форми на политическа съпротива срещу комунистическия режим;
– да дават примери за зависимостта на българската външна и вътрешна политика от СССР;
– да представят политиката на БКП към българите от Пиринска Македония;
– да дават примери за отношението на комунистическия режим към етническите общности.

В тема “Общество и икономически процеси” са предвидени две подтеми – “Икономически промени в селото и града” и “Българското общество (1944 – 1989). Демографски промени и социална политика”. От учениците ще се очаква:

 

- да обясняват стопанските промени при комунистическия режим;
– да оценяват последиците на централизираната планова икономика и на институциите върху икономическото развитие на България;
– да дават примери за миграции от селото към града;
– да разбират ролята на пропагандата в обществото;
– да дават примери за унифицирането на живота на българите (облекло, жилище, обзавеждане, кола), както и за създаването на система от привилегии.

 

Новата програма по история за 10 клас

 

За културата, науката и технологиите в тоталитарната държава ще се учи в две подтеми – “Българската култура през втората половина на XX век. Власт и интелигенция” и “Българската наука и новите технологии”. От учениците ще се очаква:

 

- да посочват приноси на България в европейското и световното културно наследство;
– да търсят и подбират по зададени показатели чрез информационно-комуникационни технологии информация за световноизвестни български творци;
– да обясняват механизмите за контрол на комунистическия режим върху интелигенцията;
– да дават примери за дисидентски прояви сред българската интелигенция;
– да представя промените в индустрията и бита на хората;
– да описват причините за технологичното изоставане на България спрямо Запада.

https://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2018/01/15/3112718_diktatura_na_proletariata_naroden_sud_kult_kum/