електронен портал за информация и консултация
Обнародвани двустранни спогодби между правителствата на Република България и
Канада

14.05.2014 г.

Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада

Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 30.01.2013 г. –
ДВ, бр. 14 от 2013 г. 

Издадена от Министерството на труда и социалната политика, 

Обнародвана в ДВ, бр. 39 от 9.05.2014 г.  на следния линк:

 <http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84646>
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84646

В сила от 1.03.2014 г.

Административна спогодба между правителството на Република България и
правителството на Канада за прилагане на Спогодбата за социална сигурност
между Република България и Канада

Одобрена с РМС № 192 от 14.03.2012 г. 

Издадена от Министерството на труда и социалната политика, 

Обнародвана в ДВ, бр. 39 от 9.05.2014 г. на следния линк: 

 <http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84647>
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84647

В сила от 1.03.2014 г.