електронен портал за информация и консултация

29 януари 2013

Правителството утвърди и предлага на Народното събрание да ратифицира Спогодбата за социална сигурност между България и Канада, която беше подписана в Отава на 5 октомври 2012г.

Спогодбата се основава на принципите за еднакво третиране на лицата, износ на пенсии, приложимост само на едно законодателство по отношение задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване. В персоналния обхват на Спогодбата е включено всяко лице, което е или е било подчинено на законодателството на Канада или България или и на двете страни, както и спрямо лицата, чиито права произтичат от правата на първото лице.

Материалният обхват е ограничен до пенсионното законодателство на двете държави. По отношение на България са включени пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, както и произтичащите от тях наследствени пенсии.

Във връзка с приложимото право като основно правило е предвидено лицата, които упражняват трудова дейност като заети лица на територията на една от договарящите страни, да са подчинени на законодателството в областта на социалната сигурност на държавата, в която работят. По отношение на самостоятелно заетите лица, в случаите, когато работят за своя сметка на територията на другата страна или на територията на двете страни, е предвидено те да останат подчинени на законодателството на договарящата страна, на територията на която пребивават. Предвидени са изключения в специфични случаи. Например, при изпращане по смисъла на Спогодбата на наетите лица се предвижда срок от 60 месеца за запазване на принадлежност към законодателството на изпращащата страна.

Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване на правото. Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизане в сила на Спогодбата. Предвидена е и възможност да се взема предвид и осигурителен период, завършен в трета страна, с която и двете страни са обвързани с инструменти за социална сигурност.

България ще изплаща пенсии, изчислени само въз основа на българските периоди на осигуряване и в съответствие с дохода, върху който са плащани осигурителните вноски за тези периоди – т. е. възприет е принципът на пропорционалното изчисление при сумиране на осигурителни периоди с оглед придобиване на правото.

Публикация на сайта на Министерски съвет

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=4497&g=