електронен портал за информация и консултация

Считано от 4 февруари 2011 г. снабдяването със заверка „Ароstille” на български образователни документи, необходими за работа или продължаване на образованието в чужбина може да се извършва и чрез интегрирана услуга „на едно гише” между МОМН и МВнР. Гражданите, техните представители и фирмите ще могат да подават всички документи по процедурата в Звеното за административно обслужване на МОМН. Извършването на услугата се осигурява служебно от Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на външните работи.

Съгласно Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 1961 г., единствената формална процедура, която може да се изисква за удостоверяване истинността на реквизити на официален документ, издаден от чужда държава, е прилагането на удостоверение от компетентния за това орган на държавата, от която произхожда документът. Това удостоверение е така нареченият „апостил”, който се поставя върху самия документ и е по образец, посочен в Конвенцията. В Република България върху документите за образование „апостил” се поставя от МВнР след предварителна заверка на образователния документ от МОМН.

Таксите, които се заплащат за извършваните от Министерството на външните работи удостоверявания (легализации) на документи, са утвърдени с Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси. Заплащането на услугата става само чрез държавни таксови марки на равностойност 15 лева, които се залепват върху документа така, че да има достатъчно място да бъдат поставени съответните щемпели за удостоверяване и легализиране.

При възникване на допълнителни въпроси могат да се отправят запитвания на тел: 9217-587, 9217-589, 9217-772 и 9217-632.

 Публикува се по:

http://www.mon.bg/left_menu/administrative_services/11-04-05_apostille.html