електронен портал за информация и консултация

За признаването на образователни документи както в България, така и в чужбина е задължително условие те да са преведени и легализирани.

Изискваните образователни документи се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с приемащата/ издаващата държава, а при липса на такива разпоредби – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

ЗАВЕРКА

Документите, издадени от образователни институции, следва да бъдат заверени от:

  1. Министерство на външните работи на издаващата държава и консулската служба на Република България в тази държава, или
  2. консулската служба на издаващата държава в Република България, след което заверени от Дирекция “Консулски отношения” при Министерство на външните работи на Република България (в случаите, когато документите не са заверени в издаващата държава), или
  3. друга консулска служба, която представлява интересите на издаващата държава в Република България (ако тя няма акредитирана такава в страната), след което заверени от Дирекция “Консулски отношения” при Министерство на външните работи на Република България.

Документи като декларации, пълномощни и др., след заверка от нотариус в чуждата държава също трябва да бъдат удостоверени за автентичност по посочения ред.

Документите, издадени от държава – страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция) върху които е поставен в оригинална форма “апостил”, не се нуждаят от последващи заверки. Необходимо е само да бъдат придружени с легализиран превод на езика на приемащата държава.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Легализацията на български образователни документи включва няколко етапа.

Министерството на образованието, младежта и науката извършва предконсулска заверка, етап от легализацията на всеки образователен документ, който ще се ползва в чужди държави. Гражданите могат да внасят за предконсулска заверка оригинали на документите и/ или техни нотариално заверени ксерокопия. Изчерпателна информация за необходимите документи и процедури може да получите от експертите в дирекция „Канцелария и административно обслужване” МОМН.  Издава се удостоверение “апостил”.

Публикува се по:

http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/index.php?id=9