електронен портал за информация и консултация

 

Министерският съвет прие предложените от Министерство на образованието и науката 21 национални програми за развитие на образованието. Общият бюджет на всички национални програми е близо 230 милиона лева, което обезпечава и надгражда дейностите, които се извършват в образованието“, съобщи министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов. Основната част от тях са изпълнявани и през 2022 г. с доказана ефективност и успешна реализация в предходни години.

Проф. Пенов подчерта, че програмите са били представени и одобрени от Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.

Две от тях са изцяло нови – „България – образователни маршрути“ и „Неразказаните истории на българите“.

Първата програма замества приключилата „Отново заедно“.

„Преценихме, че средствата от „Отново заедно“ могат да се използват за нова програма, която е свързана с образователния процес и дава възможност получените знания в училище да се надградят с посещения на обекти в реална среда“, обясни проф. Пенов.

По НП „България-образователни маршрути“ учениците ще могат да затвърдят придобитите в клас знания и умения и да ги надградят в реална среда. Те ще могат да посещават различни забележителности от 5 тематични направления: история и археология; география и икономика; биология, биоразнообразие и екология; изкуства, архитектура и литература; етнография, фолклор и занаяти. Образователните пътувания ще се организират от училищата и ще са с продължителност от 2 до 5 дни. По тази програма ще могат да кандидатстват държавни, общински, частни, духовни училища, както и български неделни училища в чужбина.

Министър Пенов подчерта важността и на другата нова програма – „Неразказаните истории на българите“.

„Идеята е чрез активизиране на дейности в българските държавни и неделни училища в чужбина да се даде възможност местната общност в чужбина да изследва български източници, български родови корени, с което да се допринесе за утвърждаване на българската идентичност и самосъзнание“, обясни проф. Пенов.

И през следващата учебна година ще работят програмите за популяризиране на иновациите. Училищата и детските градини ще бъдат подкрепяни за осигуряване на информационни и комуникационни технологии. Нови моменти има около обученията. В НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ се включва нова дейност – „Обучение на ученици за безопасно използване на интернет“. Сред темите за продължаваща квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти в НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ е и „Киберсигурност и безопасен интернет“.

Ще се подпомага обучението по програмиране за повишаване на компетентностите по ИКТ и създаването на условия за дигитално професионално образование и обучение в сътрудничество с университети и с работодатели. Ще продължи осигуряването на постоянен достъп на всички 265 общини до Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ), чрез която се работи за обхващане и оставане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

През тази година ще се създават и обновяват учебни кабинети, класни стаи и стаи за занимания по интереси, в които учениците се обучават в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта. За поредна година ще се финансира изграждането на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата.

Детските градини също ще получат подкрепа за прилагане и популяризиране на иновативни практики. Предвидени са и дейности за модернизиране на материалната база в професионалните училища.

Остават програмите „Обучение за ИТ умения и кариера“, „Заедно в изкуствата и спорта“. И през 2023 г. ще се разработват и оценяват нови учебни помагала.

 

https://web.mon.bg/bg/news/5344