електронен портал за информация и консултация

 

Услугата вече е достъпна на сайта на агенция „Електронно управление“

 

Държавна агенция „Електронно управление“ предоставя възможност за подаване по електронен път на Данъчна декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти.

Услугата вече е достъпна за потребителите на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/b6de4162-731d-4035-b0d0-b4732667e966 . Данъчна декларация по чл.14 се подава при:

 придобиване на новопостроен недвижим имот, включително по наследство;
 предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот;

 придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие; учредяване право на концесия върху недвижим имот;
 преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
 подаване на коригираща декларация за деклариран имот.

 

istock

Общо 117 общински администрации предоставят услугата чрез Единия модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги разработен от Държавна агенция „Електронно управление“. Към останалите общински администрации декларацията се заявява чрез Системата за сигурно електронно връчване в съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за електронно управление.

https://www.pariteni.bg/novini/danyci/danychna-deklaraciia-za-imoti-veche-se-podava-onlajn-236926