електронен портал за информация и консултация

 

Ако сте младеж на възраст до 25 години, в момента не учите и не работите, може да се включите в новата инициатива Европейска гаранция за младежта, разработена съгласно Препоръка на Съвета на ЕС.
В случай, че проявите интерес към програмите и мерките, предвидени в Европейската гаранция за младежта, Вие ще получите добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като сте останали без работа или сте напуснали системата на формалното образование.
Възможните услуги, от които може да се възползвате в зависимост от индивидуалния Ви профил, са:

  • Професионално ориентиране – предоставяне на информация за избора на професия, квалификация, допълнителна квалификация или преквалификация;
  • Мотивационно обучение, което ще бъде предоставяно, както в бюрата по труда, така и от външни лицензирани организации;
  • Обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности, търсени на пазара на труда;
  • Мерки за създаване на работни места чрез финансови субсидии за работодателите;
  • Стажантски програми и мерки, насочени към младежи със средно или по-високо образование и с професионална квалификация;
  • Субсидиране на временна заетост;
  • Насърчаване на териториалната мобилност в страната при търсене и започване на работа;
  • Предоставяне на услуги от мрежата на европейските служби за заетост (EURES);
  • Подкрепа за стартиране на собствен бизнес от младите хора с високо образование и квалификация, които имат мотивация и бизнес идеи.

За повече информация относно възможностите за включване в програмите и мерките, съгласно Европейската гаранция за младежта, може да се обърнете към трудовите посредници в дирекции „Бюро по труда” в цялата страна.

http://revoltv.net/maldejki-politiki/evropeyska-garanciya-za-mladezhta