електронен портал за информация и консултация
 

392 проекта на общините и 13 на министерства ще бъдат финансирани по първата публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

 
Правителството одобри списъка на проектите и програмите, които ще бъдат изпълнявани по първата публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Утвърдени бяха общините и министерствата, отговорни за реализирането им, както и разпределението на публичните средства по програмата.

С постановлението си правителството гарантира прозрачното разходване на средствата по инвестиционната програма, които са насочени към постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, повишаване на конкурентоспособността на икономиката и създаване на възможност за генериране на заетост и доходи.

Проектите и програмите ще се реализират в сферата на здравеопазването, образованието, спорта, околната среда, ВиК и други свързани с околната среда дейности, транспорт, инфраструктура, благоустройство на малките населени места, усъвършенстване на информационните системи, кадастъра, имотния регистър, проектиране и реконструкция на обществени и други публични сгради и др.

Междуведомственият съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проекти и програмни предложения за изпълнение на целите на Публичната инвестиционна програма разгледа над 1100 проектни предложения на общините, от които са удовлетворени 392.

Допълнително, по реда на ПМС №4/2014 в Министерството на финансите постъпиха 16 апликационни форми от министерства, от които са удовлетворени 13. Програмите на централната администрация са в синхрон с одобрените общински проекти за постигане на осезаемо за хората развитие.

С постановлението се определя одобрените проекти да получат авансово 30% от сумата на проекта, а последващите плащания да се извършат на база на представени разходооправдателни документи от бенефициентите.

Предвидена е възможност за прекратяване на финансирането на даден проект, както и за пренасочване на икономията от средства, постигната при обществените поръчки, към други проекти/програми, които ще бъдат определени с решение на Министерския съвет.

Информация по проекти и програми по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” можете да откриете на адрес http://www.minfin.bg/bg/page/853

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5567&g=