електронен портал за информация и консултация

Данните на НСИ показват, че заплатите в обществения сектор растат с 5.1% на годишна база, а в частния – с 3.1%

Средната работна заплата в България през юни е била 789 лв., показва статистиката на Националния статистически институт.

Спрямо предходния месец обаче намалението е с 10 лв.Спрямо юни 2012 г. средната работна заплата се е увеличила с 3.3%, а спрямо юни 2011 г. – с 14.5%.

Данните на НСИ показват, че заплатите в обществения сектор растат с 5.1% на годишна база, а в частния – с 3.1%. В сектор “Държавно управление” заплатите са скочили с 9.3% за година.

Най-голямо e увеличението в икономическите дейности “Селско, горско и рибно стопанство” – с 20.7%, “Държавно управление” – 9.3% и “Образование” – с 8.2%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2013 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите – “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 790 лева, “Финансови и застрахователни дейности” – 1 526 лева, “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 524 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности “Административни и спомагателни дейности” – 534 лева, “Хотелиерство и ресторантьорство” – 540 лева, “Други дейности” – 592 лева.

Статистиката отчита и увеличение на заетите по трудови и служебни правоотношения. Основна причина за това е сезонната заетост, като най-голямо е увеличението в в сектора хотелиерство и ресторантьорство.

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2013 г. се увеличават със 74.9 хил., или с 3.4% спрямо края на март 2013 г., като достигат 2.31 милиона.

Спрямо края на първото тримесечие на 2013 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер като хотелиерство и ресторантьорство, селско стопанство и развлекателната индустрия.

Въпреки това в края на юни 2013 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 13.3 хил., или с 0.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

През второто тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото с 2.7% до 799 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на строителство – с 8.1% и образование – със 7.5%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2013 г. получават заетите в ИТ сектора – 1 790 лв. и тези, които се занимават с финансови и застрахователни дейности – 1 526 лв.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2013 г. в обществения сектор нараства с 5.1%, а в частния сектор – с 3.1%.

Източник в.Стандарт

Публикува се по:

 http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=96721