електронен портал за информация и консултация

 

 На проведено  заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в края на м.юни беше взето решение да се изплатят допълнителни 25 200 000 лв. на болниците.

 Средствата са за отчетената от тях дейност през второто тримесечие на годината, която е извършена над предварително планираната и са осигурени от направено преразпределение на бюджета за болнична помощ.

От началото на годината НЗОК регулярно и в срок изплаща на болниците определените им по прогноза средства. НЗОК изплаща и разрешените над тях средства, които са предвидени като възможност в правилата за разпределяне на бюджета за болнична помощ.

След взетото решение на Надзорния съвет за отпускане на допълнителните 25 200 000 лв., на всички лечебни заведения ще бъдат изплатени заявените разходи, които са над утвърдените за второто тримесечие на годината.

С въведения от месец май нов начин на електронно отчитане на болниците в НЗОК ежедневно постъпва информация, която позволява по-точно планиране на средствата за болнична помощ.

 

Към момента всички плащанията се осигуряват от съответните параграфи по бюджета на НЗОК и не се е налагало да се ползва резервът за непредвидени и неотложни разходи в размер на 269 млн. лв.

На същото заседание Надзорният съвет прие и годишния финансовия отчет и отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2012 година. Решено беше годишния отчет за изпълнението на бюджета да се внесе в Министерски съвет чрез министъра на здравеопазването.

 

Публикува се по:

http://www.nhif.bg