електронен портал за информация и консултация

Развитие на пътната инфраструктура.

Оперативна програма “Транспорт” на ЕС

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

    Европейски фонд за
    регионално развитие

     Кохезионен фонд

 

 

Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) е една от седемте оперативни програми на Република България, които се финансират от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

 

Целта на ОПТ е развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система.

 

Сепецифичното в ОПТ е предварителното определяне на конкретните бенефициенти по проектите и предварителното приоритизиране на индикативен списък с инфраструктурни проекти, предвидени за финасиране от програмата.

 

Оперативната програма се фокусира върху няколко стратегически приоритета, които ще допринесат за интегрирането на националната транспортна мрежа в тази на ЕС. Постигането им ще има основен принос за устойчивия и балансиран икономически растеж на страната в средносрочен и в дългосрочен план.

 

Приоритетна ос II, Бенефициент: Национална агенция „Пътна инфраструктура”

РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ТРАНС – ЕВРОПЕЙСКИТЕ И ОСНОВНИ НАЦИОНАЛНИ ТРАНСПОРТНИ ОСИ

 

Цел на приоритетната ос:  Изграждане и развитие на ключовите пътни инфраструктурни връзки от национално, транс-гранично и европейско значение и подобряване на оперативната съвместимост на основните пътни артерии.

 

Дейностите се съфинансират от Кохезионния фонд на ЕС.

 

Основни групи дейности:

  • Изграждане и развитие на основната пътна инфраструктура от национално и европейско значение;
  • Изграждане и развитие на основната пътна инфраструктура, свързваща основната пътна мрежа на Република България с тази на съседните страни.

 

Най-важните дейности по тази приоритетна ос могат да бъдат обобщени, както следва:

  • Изграждане на нови и рехабилитация и модернизация на съществуващи автомагистрали от национално и европейско значение, по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа;
  • Изграждане на нови и рехабилитация и модернизация на съществуващи първокласни пътища от национално и европейско значение, по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа;
  • Изграждане, модернизация и рехабилитация на пътни отсечки, свързващи основната пътна мрежа на България с тези на съседните страни.
  •  
  • Проекти по ОП “Транспорт”

 

 

 

 

Плащания по проекти:

Плащания по проект: Доизграждне на АМ “Тракия”, ЛОТОВЕ 2, 3 и 4

 Справка за плащания по проект “Доизграждане на АМ “Тракия”, лотове 2,3 и 4 от 23.04.2010 г. до 31.03.2013 г.