електронен портал за информация и консултация

 

Изменена със Заповед № РД 01-38 от 18.01.2012 г. на министъра на труда и социалната политика 

І. ПРЕДПОСТАВКИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

Позицията на младите хора на пазара на труда е специфична. След завършване на своето образование те се включват на пазара на труда, като в повечето случаи нямат трудов опит по придобитата специалност. Често им липсват необходимата информация и контакти за устройване на работа. В редица случаи работодателите отказват да ги наемат на работа, защото им липсва трудов стаж и съответно подходящи професионални компетенции и необходими трудови навици. Същевременно са усвоили са най-новото в областта на придобитата от тях професия, но не могат да го приложат. Тези две характеристики ясно изпъкват в позицията на завършващите младежи.

Ключов момент при създаването на възможности за младите хора да намерят своето място в обществото, да постигнат икономическа независимост и да се развият, е намирането на подходящо работно място. Обществото следва да предлага възможности за реализация на пазара на труда на младите хора, за предотвратяване на продължителната безработица, маргинализацията и социалното изключване. Чрез реализиране на различни възможности за младите хора за достъп до пазара на труда, се допринася за постигането на социална кохезия. Това от своя страна е предпоставка за постигането на икономически растеж.

По данни на Националния статистически институт, коефициентът на младежка безработица (15 – 24 г.) намалява през последните няколко години. От 22.3% през 2005 г. той достига до 12.7% през 2008 г. Същевременно коефициентът на заетост за същата група нараства съответно от 21.6% през 2005 г. до 26.3% през 2008 г. Принос за запазването на тази положителна тенденция е осъществяван включително с провежданата от Министерството на труда и социалната политика активна политика на пазара на труда. Сравнението на националните показатели за младежите с показателите за средното ниво в ЕС показва, че докато по отношение на безработицата разликата е относително малка, то по отношение на заетостта България изостава с около 10 процентни пункта от средноевропейското равнище. Ето защо съгласно Националния план за действие по заетостта през 2009 г., безработните младежи до 29 г. продължават да бъдат целева група на активната политика на пазара на труда.

 

ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

 

Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

 

 

ІІІ. НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

 

 • Предотвратяване на деквалификацията на младежите;
 • Превенция срещу “изтичането на мозъци”;
 • Предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация;
 • Предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа;
 • Постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

 

 

ІV. ОБЕКТ И ОБХВАТ

 

Програмата се реализира в два компонента.

Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”;

Обект на Компонент 2 са младежи до 24 г. завършили професионално образование през последните 24 месеца, без трудов стаж по професията, по която са придобили квалификация, и регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”.

Работодатели по Компонент 1 са публични администрации – централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.

По Компонент 2 работодателите са от частния сектор.

 

Програмата се реализира на територията на цялата страна.

 

По Компонент 1 министърът на труда и социалната политика утвърждава квоти с работни места.

 

 

V. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

 

1.      Териториалните поделения на Агенцията по заетостта, с подкрепата на областните и общинските администрации, осъществяват информационна кампания за запознаване с Програмата и възможностите, които тя предлага.

2.      Териториалните поделения на Агенцията по заетостта осъществяват посредническа дейност по информиране и мотивиране на работодателите и младежите за увеличаване на заетостта.

3.      Извършване на подбор на младежите, съгласно изискванията на работодателите.

4.      Наемане по трудово правоотношение на всички безработни лица, включени по Програмата.

5.      Мониторинг на изпълнението на Програмата.

 

 

По Компонент 1:

След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца.

 

Младежите ще бъдат назначавани на експертни длъжности по трудово правоотношение извън щатовете на администрацията съгласно чл. 30 в от ЗНЗ. Възможно е да бъдат назначавани със срок на изпитване, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Заетите по тази Програма младежи не са със статут на стажанти, а наети по Кодекса на труда, и следователно с произтичащите от това права и задължения.

 

По Компонент 2:

Младежите ще бъдат назначавани по трудово правоотношение за срок от 6 месеца.

 

 

VІ. ПРИНЦИПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

Основните принципи на реализация на Програмата са:

 

 • Прозрачност и гласност – ангажиране в реализацията на Програмата на различни управленски и обществени структури;
 • Системност – част от Националния план за действие по заетостта;
 • Законосъобразност – разработва се и се изпълнява съобразно нормативната уредба на Закона за насърчаване на заетостта – чл. 31.
 • Доброволност – участието на безработните младежи в Програмата е по собствено решение;
 • Ресурсна осигуреност – финансиране от държавния бюджет;
 • Социално партньорство при реализация на Програмата на национално и регионално равнище.

 

 

VІІ. ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ

 

1.       МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 • Министърът на труда и социалната политика утвърждава Програмата на основание чл.31, ал.5 от Закона за насърчаване на заетостта;
 • При необходимост министърът на труда и социалната политика утвърждава изменения и допълнения в Програмата;
 • По Компонент 1 от Програмата Министърът на труда и социалната политика утвърждава критерии за подбор на участници, процедури за кандидатстване за работа в публичната администрация и квоти за работни места в публичната администрация. С оглед оптималното усвояване на средствата за реализация на програмата е възможно провеждането на повече от една процедура в рамките на една календарна година;
 • Осигурява необходимите средства за реализация на Програмата от бюджета на МТСП за активна политика за съответната година;
 • Осъществява общата координация, контрол по изпълнението на Програмата и оценка на резултатите;
 • Оказва методическа помощ при реализирането на Програмата.

 

2.       МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 • Съвместно с партньорите активно съдейства за изпълнението на Програмата;
 • Популяризира Програмата чрез Регионалните инспекторати по образованието.

 

 

3.       АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

 • Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта дава указания за реализацията на Програмата;
 • Оказва методическо ръководство, координация и организация на териториалните поделения при реализацията на Програмата;
 • Организира и обявява процедурите за кандидатстване за работа по Програмата;
 • По Компонент 1 от Програмата Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта определя комисия за подбор на кандидатите за работа в централните ведомства по Програмата. Събира и обобщава информацията за подбора на лицата в публичната администрация и изготвя списък на одобрените лица по Програмата;
 • Разпределя необходимите средства по реализацията на Програмата;
 • Осъществява непрекъснат контрол по изпълнението на Програмата.

 

4.       ДИРЕКЦИИ “РЕГИОНАЛНИ СЛУЖБИ ПО ЗАЕТОСТТА”

 • Оказват методическа помощ и съдействие на Дирекциите “Бюро по труда” при изпълнението на Програмата;
 • Предоставят ежемесечно на работодателя необходимите средства въз основа на сключен договор за съвместна дейност по Програмата;
 • Организират реализирането, контрола и наблюдението на резултатите на регионално равнище;
 • Координират връзките между институциите на регионално ниво;

 

5.       ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА”

 • По Компонент 1 от Програмата организират и обявяват процедура за кандидатстване за работа в публичната администрация;
 • Предоставят необходимата информация за Програмата на заинтересованите институции;
 • Осъществяват посредническа дейност между младежи и работодатели за включване в Програмата;
 • Сключват договор за съвместна дейност с работодателя за предоставяне на средства за наетите по Програмата младежи;
 • Контролират работодателите и работниците за спазване условията на договора по Програмата;
 • Съдействат на контролните органи за извършване на проверки по изпълнение на Програмата;
 • Осъществяват контрол и координация на изпълнението на Програмата на местно ниво.

 

6.       КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

 • Съдейства за реализацията на Програмата;
 • По Компонент 1 от Програмата представители от комисията по заетостта участват в комисии за подбор на кандидати за работа в публичната администрация на областно и общинско равнище;
 • Осъществява наблюдение и контрол на реализацията на дейностите по Програмата.

 

7.       ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 • Участва в информационната кампания за популяризиране на Програмата и за привличане на участници;
 • Областният управител определя комисия за подбор на кандидати за областта и общините на нейна територия;

 

8.       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 • Участва в информационната кампания за популяризиране на Програмата и за привличане на участници;
 • Съдейства за реализацията на Програмата;

 

 

9.       РАБОТОДАТЕЛИ – ПАРТНЬОРИ ПО ПРОГРАМАТА

 • Разкриват подходящи работни места за младежите по Програмата;
 • По Компонент 1 от Програмата предоставят график на интервютата с номинираните кандидати. Извършват подбор между номинираните кандидати, насочени от Дирекции “Бюро по труда”, като посочват по поредност класираните кандидати или правят отказ за някои лица;
 • Сключват договори за съвместна дейност с Дирекции “Бюро по труда”;
 • Сключват индивидуални трудови договори с младежите в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда;
 • Изплащат трудовите възнаграждения за действително отработеното време на наетите по Програмата лица, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

 

VІІІ. ФИНАНСИРАНЕ

 

А. От Държавния бюджет се осигуряват средства както следва:

 

На работодател, наел безработни лица по Програмата, насочени от Дирекции „Бюро по труда” се предоставят средства за:

 

1. трудови възнаграждения по Компонент 1 и по Компонент 2 Програмата, ежегодно определяни с Националния план за действие по заетостта, за действително отработеното време;

2. допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му върху средствата по т. 1;

3. възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда;

4. възнаграждения по чл. 40, ал. 5от Кодекса за социално осигуряване.

5. дължими вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, фонд „Безработица” и Националната здравноосигурителна каса върху сумата от средствата по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4, но върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социалното.

 

Б. Работодателите осигуряват средства за:

 

-         материалните разходи за обезпечаване на дейността на наетите по Програмата младежи;

-         всички задължителни плащания по КТ, които не се субсидират по чл. 30а от ЗНЗ и осигуровките върху тях.

 

Сключените трудови договори са съгласно чл. 68, ал. 3 от Кодекса на труда.

 

ІХ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Положителният ефект от реализацията на Програмата се очаква в следните направления:

 • Ограничаване разпространението на безработицата и нейната продължителност сред младежите (до 29 г. възраст включително);
 • Преодоляване на социалните последици от безработицата сред младежите и увеличаване на заетостта;
 • Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на младежи със средно и висше образование.

 

Х. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

 

Програмата се реализира до края на 2012 г.

 

ХI. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

 

В края на всяка година се изготвят отчети и информации за министъра на труда и социалната политика от отговорните за изпълнението на Програмата институции.

Оценката на Програмата се изготвя на национално ниво на основата на събраната информация по регламентираните показатели и преки наблюдения.

Обратна връзка – Информацията от наблюдението и оценката се използва от Министерство на труда и социалната политика и организациите, отговорни за изпълнение на Програмата, за корекция в механизма и обхвата и за продължаване срока на Програмата.

 

http://www.az.government.bg/projects/prog/mladeji/frame_mladeji.htm

 

Приложение № 3 към Заповед

№ РД 01-618 от 20.07.2012г. на министъра на труда и социалната политика

 

 

ПРОЦЕДУРА – 2012 г.

 

за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации,

по  Програма “Старт на кариерата”

 

1. В срок до 23.07.2012г. включително дирекциите “Регионална служба по заетостта” осигуряват обявяването на стартирането на процедурата на информационните табла в дирекциите “Бюро по труда” на:

1)   Образец на Заявление за кандидатстване за заетост по Програмата;

2)   Процедура 2012 г. за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации по Програма “Старт на кариерата”;

3)   Критерии за подбор на участниците;

4)   Квоти за работни места в областните и общинските администрации за Процедура 2012 г.

 

Пълният комплект документи се публикува също така на интернет-страниците на МТСП (http://www.mlsp.government.bg/bg/projects/startkariera.htm) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/Projects/Prog/Mladeji/Frame_Mladeji.htm).

2. В срок до 17.08.2012 г. включително кандидатите подават в дирекциите “Бюро по труда” по регистрация комплект документи със Заявление за участие в Програмата, в която посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но само за едно работно място при един работодател по Програмата. Документите се подават лично.

3. Със заповед на Директорите на Дирекциите “Бюро по труда” се сформират комисии, които извършват първоначалната обработка на документите, изчисляват “средния успех” на всеки кандидат, съгласно утвърдените Критерии за подбор на кандидати по Програмата за 2012 г., и попълват необходимите данни в макетите по Квота № 2 и Квота № 3. В срок до 22.08.2012г. включително предоставят информацията на съответните дирекции “Регионална служба по заетостта” по електронен път. В срок до 23.08.2012 г. включително, дирекциите “Регионална служба по заетостта” обобщават информацията и я предоставят на Агенцията по заетостта. В срок до 27.08.2012 г. включително, обобщената от Агенцията по заетостта информация се изпраща обратно до дирекциите “Регионална служба по заетостта” и дирекциите “Бюро по труда”.

4. В срок до 29.08.2012г. включително Агенцията по заетостта публикува на интернет-страницата си, а дирекциите “Бюро по труда” – на информационните си табла, списък на номинираните лица. Дирекциите “Бюро по труда” уведомяват съответните ведомства на тяхната територия за предварителния подбор и предоставят списък на номинираните лица

5. За всяко работно място, в рамките на утвърдената квота, се насочват за интервю до 20 лица. За интервю могат да се насочат повече от 20 лица, в случаите, когато има лица с еднакъв „среден успех“ след прилагането на критерия най-висок „среден успех“. За определяне на лицата, които ще бъдат насочени за интервю, се прилагат утвърдените Критерии за подбор на кандидати по Програмата за 2012 г. Окончателният подбор се осъществява от съответния работодател.

6. В срок до 17.08.2012 г. работодателите уведомяват дирекциите “Бюро по труда” за графика на интервютата с номинираните кандидати. Дирекции “Бюро по труда” чрез Дирекции “Регионална служба по заетостта’ уведомяват Агенцията по заетостта за графика на интервюта за областни и общински администрации

7. Лицата, подали документи за участие по програмата, следва да се информират от интернет-страницата на Агенцията по заетостта в срок до 02.09.2012 г. или от информационните табла в дирекции “Бюро по труда” в срок до 31.08.2012 г. за резултатите от предварителния подбор и графика на интервютата. При явяване на интервю кандидатите следва да носят автобиография и документи, удостоверяващи ниво на владеене на език и компютърна грамотност.

8. В срок от 03.09.2012 г. до 14.09.2012 г. работодателите провеждат интервюта с номинираните лица. Работодателят класира кандидатите за всяко работно място. В рамките на утвърдената обща квота за съответното ведомство, работодателят може:

 • да класира някой от явилите се кандидати на интервю за друго работно място, за което няма кандидати;
 • да увеличи броя на работните места, за които има повече от един класиран кандидат, за сметка на работни места, за които няма или не са класирани кандидати.

9. В срок до 18.09.2012 г. областните и общински управи информират дирекциите “Бюро по труда” за направения подбор. Работодателят посочва класираните от него кандидати по поредност от 1 до 20, неявилите се и неодобрени кандидати. Дирекциите “Бюро по труда” предоставят информацията на съответните дирекции “Регионална служба по заетостта”, а те след обработка – на Агенцията по заетостта. Обработените от Агенцията по заетостта данни се предоставят по обратния път на дирекциите “Бюро по труда”.

10. В срок до 21.09.2012г.  Агенцията по заетостта публикува на интернет-страницата си, а дирекциите “Бюро по труда” – на информационните си табла, списък с класираните от работодателите лица.

11. Кандидатите следва да проверят в интернет-страницата на Агенцията по заетостта или на информационните табла на дирекциите “Бюро по труда” резултатите от извършения подбор.

12. При условие, че едно лице е класирано на първо място при повече от един работодател, в срок до 26.09.2012 г. то следва да направи писмено в дирекция „Бюро по труда“ своя избор на работно място. В случаите, когато едно лице е класирано на първо място при работодател от квота №2 и/или квота №3 и това променя класацията в останалите квоти, Дирекции “Бюро по труда” чрез дирекции “Регионална служба по заетостта” уведомяват Агенцията по заетостта.

13.В срок до 28.09.2012г. включително списъкът на класираните лица се публикува на интернет-страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции “Бюро по труда”.

14. Дирекциите “Бюро по труда” предоставят по електронен път на областните и общински администрации окончателен списък на работните места и съответните лица, които ще бъдат насочени от дирекциите “Бюро по труда” за започване на работа по Програмата.

15. След публикуването на списъка по т. 13, дирекциите “Бюро по труда” с насочващо писмо към работодателя изпращат лицата за започване на работа.

16. Насочването на одобрения кандидат за започване на работа се извършва от дирекция “Бюро по труда”, в която е регистрирано безработното лице. Областните и общински администрации сключват договор с дирекцията “Бюро по труда”, на територията на която се намира работното място. Всяко лице, което няма регистрация в дирекция “Бюро по труда” като безработен, в срок до един месец от публикуване на окончателния списък, следва да си направи такава.

17. След приключване на процедурата, дирекциите “Регионална служба по заетостта” предоставят на Агенцията по заетостта пълна информация за подбора на лицата и списъка с одобрените лица. Агенцията по заетостта от своя страна предоставя информацията на Министерството на труда и социалната политика.

 

 

Публикува се по:

http://www.az.government.bg/projects/prog/mladeji/frame_mladeji.htm