електронен портал за информация и консултация

За да се осигурят повече възможности за заетост и обучение на младите хора до 29 годишна възраст в България, се разработиха и се изпълняват няколко проекта, финансирани по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Необходимо е младежите да са регистрирани в Бюрото по труда, ако имат желание да се включат в някой от проектите. Пълна информация за условията за кандидатстване по отделните проекти може да се получи от териториалните поделения на Дирекция Бюро по труда.

Проект: „Ш@нс за реализация”

Предоставя на младежите възможност да се възползват от посреднически услуги по заетостта, обучение по информационни и комуникационни технологии, интензивно чуждоезиково обучение, както и мотивационно обучение.
Проектът се изпълнява в области с висок брой регистрирани безработни младежи като Варна, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол и др. Младежите, които желаят да се включат в проекта, трябва да са със завършен минимум 7 клас.
Бюджетът на проекта е 15 милиона лева. Те могат да се използват за:
o Провеждане на изследване за нуждите на работодателите от конкретно чуждоезиково обучение;
o Предоставяне на посреднически услуги по заетостта, включително разработване на индивидуален план за действие от страна на ДБТ;
o Предоставяне на обучение по информационни и комуникационни технологии, което приключва с придобиването на документ, удостоверяващ завършено ниво на чуждоезиково обучение или завършен курс по ИКТ;
o Предоставяне на интензивно чуждоезиково обучение с продължителност на обучението от 3 и повече нива с цел достигане на езикови умения и компетенции на ниво В1, съгласно Общата европейска езикова рамка;
o Предоставяне на мотивационно обучение и осигуряване на заетост на минимум 50% от успешно завършилите обучението при работодатели.
Очаквани резултати: Очаква се 10 400 души да бъдат включени в обучения за придобиване на ключови компетенции, от които 7 300 в чуждоезиково обучение и 3 100 – в обучение по ИКТ. Също така 10 400 младежи ще получат посреднически услуги, а 50% от лицата, включени в проекта, ще е необходимо да се включат в заетост след обучението.
Схемата е стартирала и ще приключи през 2012 г.

Проект: „Ново начало – от образование към заетост”
Дава възможност на младежи до 29-годишна възраст със завършено средно или висше образование, но без стаж по специалността, да стажуват за срок от 6 месеца при работодател в реалния сектор. По този начин ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.
В резултат от схемата се очаква до края на 2013 г. не по-малко от 8 550 безработни младежи да бъдат включени в краткосрочни 6-месечни стажове. За целта, работодателите, които искат да наемат стажанти, ще получат субсидия за времето на стажа в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и професия, както и дължимите върху него осигурителни вноски. Тъй като стажът се провежда от ръководството на наставник, е осигурена и субсидия за изплащане на допълнително трудово възнаграждение на наставника в размер на половината от минималната работна заплата. Бюджетът на проекта е 35 милиона лева, осигурени от Европейския социален фонд и националния бюджет на Р. България.
До този момент е осигурена заетост на над 2 000 младежи в над 900 предприятия в реалния сектор. Структури на държавната администрация и общините не могат да участват в схемата.
Очаквани резултати: Предвидено е осигурения бюджет да позволи 9 500 младежи да получат посреднически услуги, а 8 550 от тях да преминта стаж при работодател.

Проект: „Старт в администрацията”
Създава възможност за безработни младежи до 29-годишна възраст със завършено висше образование, да стажуват за период от 9 месеца в звената от системите на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването, в т.ч. и техните териториални поделения. Основната цел на проекта е да се повиши ефективността в работата на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, чрез подкрепа на мерките за тяхното институционално изграждане. За времето на стажа, младежите ще бъдат обучени на основите на държавната администрация, ще им бъде организирано въвеждащо групово обучение на тема „Въведение в държавната администрация”, чиято максимална продължителност не може да надвишава 3 и ще получават възнаграждение в размер на 420 лв. на месец.
Заявления за включване в програмата ще се набират от Агенцията по заетостта от м. октомври 2012 г. Младежите, които желаят да се включат в проекта, ще трябва да не са навършили 29-годишна възраст към датата на приключване на стажа, към датата на включване в стажа имат завършено висше образование, а общата продължителност на техния трудов стаж/професионален опит към датата на включване в стажа не трябва да бъде повече от 3 г.
Очаквани резултати: Осигуреното финансиране от 3 милиона лева ще позволи общо 600 младежи да преминат 9- месечен стаж в държавните институции.

Схема „Първа работа”
Схема „Първа работа” е с бюджет от 20 милиона лева и в нейните рамки ще бъдат осигурени посреднически услуги, професионално обучение, обучение за придобиване на ключови компетентности и субсидирана заетост между 6 и 12 месеца за 2 100 млади безработни. Обучението ще се финансира чрез ваучери.
По принцип няма ограничения пред участието на младежите в схемата – те трябва да са безработни, да са до 29-годишна възраст, да са регистрирани в бюрата по труда и когато се включват в професионално обучение, да притежават минималното изискуемо образователно равнище съгласно националното законодателство. За да участват в схемата, безработните младежи трябва да подадат заявление в бюрото по труда, след което те ще бъдат насочени към подходящо за тях свободно работно място, обявено от работодател, желаещ да се включи в схемата.
За обученията за професионална квалификация няма ограничения, а за обученията по ключови компетентности младежите ще могат да избират между обучения по чужд език, математическа компетненост, дигитални компетентности и умения за учене. Самите обучения се финансират с ваучери, а ако обучението се провежда в населено място, различно от местоживеенето на младежа, той или тя ще получи средства за пътуване до мястото на обучението. Освен това, за всеки учебен ден ще му се полага стипендия в размер на 8 лв. на ден за 6 учебни часа.
Работодателите, желаещи да наемат безработни младежи по схемата, следва да подадат заявка в бюрото по труда. Срещу това, те ще могат да получат субсидия за покриване на разходите за трудови възнаграждения и дължимите за тяхна сметка доплащания по осигурителното и трудовото законодателства. Размерът на субсидията е равен на минималния осигурителен праг за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия и се полага за период между 6 и 12 месеца.
Очаквани резултати: 700 лица да бъдат включени в обучения за повишаване или придобиване на професионална квалификация, други 1 630 лица да участват в обучения за придобиване на ключови компетентности, а 2 100 лица да се включат в заетост след обучение.

Схема „Ново работно място”
Целта на схема „Ново работно място” е да осигури стимули за работодателите в България да наемат млади безработни до 29-годишна възраст, като им предоставя подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на новите работни места. Тя е с бюджет от 18 млн.лв. и по нея със свои проектни предложения могат да кандидатстват работодатели. Те ще могат да получат между 20 хиляди и 300 хиляди лева, за да осигурят професионално обучение, обучение за придобиване на ключови компетентности и включване в заетост за период между 6 до 12 месеца общо 2 000 безработни младежи.
Допустими са разходите за изплащане на трудово възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическата дейности и група професия, както и дължимите доплащания по осигурителното и трудовото законодателство. Допустими ще бъдат и разходи за транспорт, когато обучението на младежите се провежда на място, различно от местоживеенето им. Както и при останалите схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за всеки учебен ден младежът ще получи стипендия в размер на 8 лв.
Важното за тази схема е, че работодателите ще могат да ползват до 40% от стойността на преките допустими разходи, за да оборудват работните места, които ще осигурят за младежите. Това превръща тази схема във възможност за трудова интеграция на млади хора с увреждания, чието участие в заетост е възпрепятствано от нуждата работодателите да правят инвестиции за адаптиране или преустрояване на съответните работни места.
Очаквани резултати: Очаква се 1300 души да бъдат включени в обучения за придобиване или повишаване на професионалната си квалификация, 900 души да бъдат включени в обучение за придобиване на ключови компетентности и 2 000 лица да бъдат включени в заетост след обучението.

Публикува се по:

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5966