електронен портал за информация и консултация

Българското гражданство, като правен институт, се урежда от Конституцията на Република България, от Закона за българското гражданство и от международните договори, по които РБ е страна и които са в сила при настъпването на фактите или събитията, свързани с гражданството. Гражданство не може да се установява по съдебен ред. Никой не може да бъде лишен от българско гражданство, освен в случаите, изрично предвидени в закона.

Необходими документи за придобиване на българско гражданство по натурализация

Писмена молба свободен текст, която се подава в дирекция “Българско гражданство и осиновяване” към Министерство на правосъдието.

За придобиване на българско гражданство по натурализация, за възстановяване или освобождаване от българско гражданство заинтересуваното лице подава писмена молба свободен текст до министъра на правосъдието, съгласно НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство.

Децата до 14-годишна възраст придобиват българско гражданство, ако родителите им или преживелият от тях приемат българско гражданство или ако само един от родителите им стори това, в случай че другият е български гражданин.  При същите условия децата от 14- до 18-годишна възраст придобиват българско гражданство, ако поискат това.

В случаите, когато родителите не придобиват българско гражданство, а само детето, ненавършило 14-годишна възраст или лице, поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или от настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права. Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права. При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите им към молбата се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.

Молбата трябва да бъде на български език и да съдържа:

 1. собствено, бащино и фамилно име по акт за раждане; при промяна на някое от имената молителят представя документ, удостоверяващ промяната – удостоверение за сключен граждански брак или съдебно решение;
 2. постоянен адрес на молителя в страната или в чужбина; молителят, живеещ в чужбина, може да посочи лице, живеещо в Република България, и адреса му, на което да се връчват съобщения във връзка с молбата;
 3. обстоятелствата, поради които се иска придобиване, възстановяване или освобождаване от българско гражданство.

Заинтересуваното лице подава молбата лично, по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице. Молбите, подадени по пощата или чрез пълномощник, трябва да бъдат с нотариално заверен подпис.  Живеещите в чужбина могат да подадат молбата чрез дипломатическото или консулското представителство на Република България. Дипломатическите и консулските представителства препращат получената молба в Министерството на правосъдието, като дават необходимите сведения за молителя със задължително становище.

Лицата  представят още:

 1. акт за раждане;
 2. удостоверение от Министерството на вътрешните работи за разрешено постоянно пребиваване; в него се посочва срокът на разрешеното постоянно пребиваване, изтекъл до издаването му;
 3. свидетелство за съдимост от Република България и от страната, чийто гражданин е молителят; ако той постоянно пребивава в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните органи на тази държава;
 4. документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето живее постоянно в Република България;
 5. удостоверение от работодателя, че лицето работи по трудов договор, или от съответната данъчна служба за декларирани доходи за предходната година, както и документ от Националния осигурителен институт, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски;
 6. документ за владеене на български език;
 7. медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК) на здравното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от заболяванията по чл. 36 и 36а от Закона за народното здраве; при липса на ЛКК, документът се издава от общоболничната ЛКК на съответната общинска или обединена районна болница;
 8. декларация по образец, утвърден от министъра на правосъдието;
 9. фотоснимка в ляв полуанфас;
 10. подробна автобиография;
 11. документ за внесена държавна такса;
 12. документ от съответните чуждестранни органи за това, че молителят се е освободил от досегашното му гражданство; ако няма такъв документ, той следва да се представи в двугодишен срок след получаване на съобщението, че Съветът по гражданство към Министерството на правосъдието е одобрил молителя за даване на българско гражданство.

Молба, която не отговаря на изискванията, не се приема, а ако е изпратена по пощата или чрез съответното българско дипломатическо или консулско представителство, се връща обратно на молителя, без да се разглежда, като се посочват основанията за това.

Вътрешен ход на производството:

Първоначално производството се осъществява в дирекция “Българско гражданство и осиновяване” към МП, в сътрудничество със Съвета по гражданството, в който има представители на заинтересуваните ведомства и който дава мнение по всяка конкретна преписка.

Окончателният протокол от заседанието на Съвета по гражданство се представя на министъра на правосъдието.

Министърът на правосъдието въз основа на мнението на Съвета по гражданството прави предложение до Президента на Република България за издаване на указ или за отказ за издаване на указ за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство, както и за отмяна на натурализация.

Придобиването на българско гражданство по натурализация, възстановяването на българско гражданство, освобождаването и лишаването от гражданство и отмяната на натурализация се извършват с указ на Президента на Република България.  Указът влиза в сила от деня на издаването му.

За промените в гражданството на лицата Министерството на правосъдието издава удостоверение. След получаване на указа на президента Министерството на правосъдието уведомява:

 1. Oбщините или кметствата, където е постоянният адрес на лицето – за вписване на промените в гражданството в регистрите за гражданското състояние на населението;
 2. Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи – за издаване или изземване на български документи за самоличност.

 

Отказ и обжалване

Законодателството на РБ не предвижда възможност за обжалване на отказите за издаване на указ за придобиване на българско гражданство по натурализация.

Изисквания към лицата желаещи да придобият българско гражданство по натурализация

Лицето трябва да е пълнолетно и преди не по-малко от 5 години да е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България. Не трябва да е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него да няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано. Лицето трябва да има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България. Владеенето на български език е задължително, а това се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието. Лицето трябва да е освободено от досегашното си гражданство или да бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство.

Отмяна на натурализацията

Натурализация, въз основа на която е придобито българско гражданство, може да бъде отменена, ако лицето:

 • си е послужило с данни или факти, станали основание за придобиване на българско гражданство, за които е установено по съдебен ред, че са неверни;
 • е укрило данни или факти, които, ако са били известни, биха били основание за отказ за придобиване на българско гражданство.

Отмяната на натурализацията е допустима само до изтичане на 10 години от придобиването на българското гражданство.

Отмяната на натурализацията на единия съпруг не отменя натурализацията на другия съпруг и на децата, освен ако те са получили българското гражданство въз основа на същите неверни или укрити данни или факти.

Лишаване от българско гражданство

Лице, което е придобило българско гражданство по натурализация, може да бъде лишено от него, ако е осъдено с влязла в сила присъда за тежко престъпление против републиката, при условие че се намира в чужбина и не остава без гражданство.

Лишаването от гражданство на единия съпруг не променя гражданството на другия съпруг и на децата.

Срокове за предложение на министъра на правосъдието за издаване на указ на президента за придобиване  на българско гражданство по натурализация

 1. три месеца – по молбите на лица от български произход за придобиване на българско гражданство по натурализация или за възстановяване на българско гражданство;
 2. три месеца – по предложенията за придобиване на българско гражданство от лице, за което не са налице законовите условия за придобиване на българско гражданство по натурализация, но за което България има интерес от натурализацията му или ако лицето има особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта, както и за отмяна на натурализация или за лишаване от българско гражданство;
 3. шест месеца – по молбите за освобождаване от българско гражданство или за възстановяване на българско гражданство;
 4. дванадесет месеца – по молбите за придобиване на българско гражданство по натурализация.

 

Публикува се по:

http://econ.bg/%D0%9F%