електронен портал за информация и консултация

Шофьорска книжка

Валидност в страните от ЕС

Какво е вашето положение?

Живея в друга страна от ЕС

Живея в друга страна от ЕС

От 19 януари 2013 г. всички нови шофьорски книжки, издадени в ЕС, ще са с форма на пластмасова кредитна карта, в стандартен европейски формат и с по-сигурна защита.

Издадените до момента книжки остават валидни, но ще бъдат сменени с книжки в новия формат при тяхното подновяване или най-късно до 2033 г.

Повече информация

Шофьорски книжки, издадени в ЕС

Преди да се преместите в друга страна от ЕС, уверете се, че срокът на валидност на шофьорската ви книжка не е изтекъл.

Временни шофьорски книжки или удостоверения, издадени във вашата страна, не се признават в другите страни от ЕС

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Ако се преместите в друга държава, можете да продължите да използвате шофьорската си книжка до изтичането на нейния срок на валидност.

Следните категории се признават в цяла Европа: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE.

Страните от ЕС трябва да се погрижат всички шофьорски книжки да бъдат в новия стандартен формат на ЕС най-късно до 2033 г.

Ако имате безсрочна шофьорска книжка, държавата от ЕС, в която пребивавате, ще ви информира кога да смените книжката си с нова в стандартния формат на ЕС.

Подновяване /подмяна на шофьорска книжка

Шофьорската ви книжка може да бъде подновена или, ако е издадена от друга държава, подменена единствено от властите в страната, в която пребивавате постоянно.

Те ще заменят настоящата ви шофьорска книжка с местна шофьорска книжка. За вас ще важат същите правила като за гражданите на тази страна по отношение на срока на валидност, медицинските прегледи и т.н.

Шофьорски книжки от ЕС, издадени в замяна на книжки от страни извън ЕС

Ако притежавате шофьорска книжка от ЕС, издадена в замяна на неевропейска шофьорска книжка от страната, в която живеете в момента, и желаете да се преместите в друга страна от ЕС с подменената си шофьорска книжка, не можете да разчитате, че книжката ви ще бъде призната в новата страна, тъй като във всяка държава има различна практика в това отношение.

Необходимо е да се информирате от органите в съответната страна какви са приложимите условия по отношение на признаването на неевропейски шофьорски книжки.

Шофьорската книжка, издадена ви в ЕС в замяна на вашата предишна книжка, трябва да съдържа код, посочващ страната, в която е била издадена вашата предишна книжка (например 70.0123456789.NL).

Публикува се по:

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving/validity/resident_bg.htm