електронен портал за информация и консултация

Правителството одобри подписаното през м. октомври м. г. Споразумение между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията и предлага на Народното събрание да го ратифицира.

 

Организацията е учредена съгласно Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване, по която България е страна.

 

Основна задача на Организацията е да осигури изпълнението на разпоредбите на Конвенцията, включително чрез международни проверки за спазването й.

 

Привилегиите и имунитетите, които се предоставят по силата на Споразумението, на Организацията и на лицата, участващи в нейната работа, както и на членовете на семействата им, са идентични с тези на дипломатическите представителства и техния персонал, гарантирани от Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

 

Ратифицирането на документа ще потвърди ангажираността на страната ни по въпросите на неразпространението на оръжия за масово унищожение и в частност на химическите оръжия.

 

Публикува се по:

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5120&g=