електронен портал за информация и консултация

 

Министерството на финансите (МФ) предвижда ограничаване на разходите за персонал в бюджетната сфера с близо 400 млн. лв., в т.ч. намаление на разходите за заплати и осигурителни вноски с 10%, чийто ефект МФ оценява на над 300 млн. лв.

МФ не залага увеличение на минималната работна заплата в Бюджет 2015 г., но прогнозира такова за 2016 г. и 2017 г., когато заплащането трябва да нарасне до 360 и 380 лв., съответно.

От следващата година до 2017 г. с по 4 месеца ще растат пенсионната възраст и необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия. Размерът и съотношенията на социално и здравноосигурителните вноски няма да се променят. 

В законопроекта за финансовия план за 2015 г., публикуван днес, от ведомството предвиждат още покачване на данъка върху лихвите по депозитни сметки от 8 на 10% и разширяване на данъчната основа за облагане. Предвижда се отмяна на данъчното облекчение за доходите, непревишаващи 12 минимални работни заплати, и въвеждането на две нови преференции за деца.

Рамката на Бюджет 2015 е изготвена на база консервативна прогноза за основните макроикономически показатели, изтъква ведомството. Заложените параметри по консолидираната фискална програма (КФП) за 2015 г. са съобразени с променената макроикономическа среда и със заложените основни допускания. Отразени са и ефектите от внесената от правителството в НС неотложна актуализация на Бюджет 2014.

Финансовото министерство планира приходи по консолидираната фискална програма (КФП) за 2015 г. в размер на 36,8% от БВП. Ведомството определя като „реалистична“ целта за приходите, като изпълнението им ще извършва чрез по-добра организация и координация на приходните администрации, разширяване на базата за облагане при запазване на „плоското” облагане на доходите на физическите лица и създаване на предпоставки за по-висока събираемост на приходите при запазване на ниските нива на данъчно облагане.

По отношение на разходите от МФ планират през 2015 г. нивото им да бъде 39,8% от БВП. Според изчисленията относителният им дял е с 0,6% по-нисък спрямо очакваното изпълнение за 2014 г. Ведомството предвижда ограничаване на разходите за персонал в бюджетната сфера с 10 на сто, което е свързано с преглед на административните структури и тяхното оптимизиране.

През 2015 г. дефицитът трябва да слезе до 3% от БВП, до 2,5 % от БВП през 2016 г. и 2% от БВП през 2017 г.

Предвижда се максималният размер на държавния дълг към края на 2015 г. да нарасне до 24,5 млрд. лв., като съотношението държавен дълг към БВП се очаква да бъде 29,7%. През 2015 г. се планира поемането на нов държавен дълг от 8,1 млрд. лв.

Развитие на икономиката

За 2015 г. МФ очаква, че темпът на икономически растеж ще се забави до 0,8% от прогнозираните за 2014 г. 1,5 на сто. Есенната макроикономическа прогноза на служебния кабинет предвиждаше ръст от 1,2% догодина.

Очакванията са, че нетният износ ще има положителен принос за растежа на БВП. Подобряването на перспективите за развитие на европейската и световната икономика ще се отрази в ускоряване на растежа на износа на стоки и услуги до 2,9 % в реално изражение, докато по-слабият ръст на вътрешното търсене от 0,4 % няма да окаже натиск върху вноса.

През 2016 и 2017 г. икономическият растеж ще се ускори, съответно до 1,5% и 2,3% (2% и 2,5% в есенната прогноза съответно), с основен принос на вътрешното търсене, отбелязва МФ. Въпреки че износът също ще увеличава своя принос към БВП през целия период, нарастващият натиск върху вноса от страна на потреблението и инвестициите ще се отрази в повишаване на отрицателния принос на нетния износ от 0,1 пр. п. през 2016 г. до 0,2 пр. п. през 2017 г., гласи средносрочната прогноза на ведомството.

http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/pravitelstvoto-sviva-razhodite-za-zaplati-v-biudjetnata-sfera-s-10-184515/