електронен портал за информация и консултация

 

Министерският съвет одобри План за действие по програмата на правителството и на Фонда за деца на ООН (УНИЦЕФ), който обхваща периода 2013-2017 г.

 

Целта на документа е да се подкрепят усилията на кабинета за социално включване на уязвимите деца и семейства.

 

Два са основните компоненти в Плана. Първият – „Равнопоставеност и социално включване за децата”, цели до 2017 г. повече деца от изключени и бедни семейства да се ползват от равен достъп до образование и от системите за закрила.

 

Планираните дейности са насочени към намаляване броя на децата в институции, както и увеличаване броя на децата, нуждаещи се от закрила, които ползват превантивни услуги.

 

Специален фокус е поставен върху децата от семейства с ниски доходи, децата с увреждания и децата до 3-годишна възраст.

 

С изпълнението на мерките от втория компонент – „Сдружения и национален капацитет за мониторинг на правата на детето”, се цели мобилизиране на подкрепа, капацитет и ресурси за постигане на значителен напредък в спазването на правата на българските деца и младежи.

 

Компонентът е насочен към националните сдружения в подкрепа на децата, вкл. държавните институции, международна общност, гражданско общество, частният сектор и медиите.

 

Изпълнението на Плана се финансира от УНИЦЕФ с 3,75 млн. щ. д. Фондът ще търси и допълнително финансиране, като правителството се ангажира да подкрепя усилията му за набиране на средства от донори

 

Публикува се по:

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5119&g=