електронен портал за информация и консултация
Законодателната програма на правителството за първите шест месеца на 2014 г. очертава приоритетите в работата му
 
Правителството прие законодателната си програма за първото полугодие на 2014 г. Проектите, които ще бъдат изготвени от кабинета и предложени на Народното събрание, отговарят на основните приоритети в работата на Министерския съвет – изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, изпълнение на управленската програма „Държавност, развитие, справедливост” и намаляване на административните режими.

 

Деветнадесет от законопроектите са свързани с въвеждане на разпоредбите на директиви и регламенти в българската нормативна уредба. Те ще наложат промени в Закона за търговския регистър (по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри), в ГПК (по отношение компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, на актове в областта на наследяването и създаване на европейско удостоверение за наследство, относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела), в Закона за чистотата на атмосферния въздух (по отношение съдържанието на сяра в корабните горива) и др.

 

Законопроекти, свързани с облекчаването и отмяната на административни режими, са тези за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Закона за социалното подпомагане, Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за опазване на околната среда и др.

 

Готвените промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти имат за цел да подобрят системата за студентско кредитиране, което да доведе до увеличение на отпуснатите кредити и до разширяване на достъпа до висше образование. Вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева ще предложи промени в законите за подземните богатства, за защита на конкуренцията, за управление на публичните предприятия, както и за насърчаване на инвестициите. Тя ще внесе и два нови законопроекта – за решаване на извънсъдебни спорове и за занаятите.

 

Министър Иван Данов и екипът му подготвят закони за устройственото планиране и за инвестиционното проектиране и строителството.

 

Закон за електронното управление ще уреди подробно елементите на електронното управление, е-идентификацията, е-представителството, е-връчването на документи. С него ще бъдат въведени ясни принципи на електронни административни услуги и осъществяването на комплексно административно обслужване на принципа „еднократно регистриране на данни и многократното им използване”.

 

До края на първото полугодие правителството ще разгледа и закон за индивидуалните фалити, чиято цел е да регламентира обществените отношения, свързани със свръхзадлъжнялост на физическите лица и въвеждане на т. нар. „граждански фалит”.

 

Законодателната програма на правителството е приета на вносител.

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5545&g=