електронен портал за информация и консултация

Освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски и възстановяване на здравноосигурителни права

Пр. уредба

ЗЗО – чл. 33, чл. 35, чл. 40а, чл. 52, § 1 от ДР на ЗЗО, §19и и §19п

I.                         Освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски

Освобождаването от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски е приложима за определена категория лица – подлежащи на осигуряване в България български граждани; следователно процедурата по освобождаване не се прилага за:

-          Български граждани, които не подлежат на задължително здравно осигуряване (ЗЗО) в Р България

-          Други категории лица, подлежащи на ЗЗО, които не са със статут на български граждани – чужденци, бежанци, лица с предоставен хуманитатен статут или право на убежище (всички категории лица, подлежащи на ЗЗО са определени в чл. 33 от ЗЗдрО)

Заб. Български граждани, които не подлежат на задължително здравно осигуряване в България са:

-          Българските граждани и с друго гражданство, постоянно живеещи в чужбина – по арг. от чл. 33, ал. 1, т. 1 и т. 2; при завръщането си в страната, те заплащат оказаната им медицинска и дентална помощ по чл. 52 от Закона „Неосигурените лица по този закон заплащат оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебните заведения.”

-          Български граждани, които подлежат на ЗЗО в друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), държава от Европейското Икономическо Пространство и Конфедерация Швейцария;

-          Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка (чл. 33 от ЗЗдрО).

“Правила за координация на системите за социална сигурност” са правилата, въведени с Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на системи за социална сигурност към лицата, които се движат в рамките на Общността – наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които не са задължително здравноосигурени на друго основание, с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета, и с всички други регламенти, които ги изменят, допълват или заменят.

Тези правила се прилагат от

-          01.01.2007 г. относно другите държави от ЕС

-          01.06.2009 г. относно Конфедерация Швейцария и

-          01.08.2007 г. относно Норвегия, Лихтенщайн и Исландия – във връзка с влизане в сила на Споразумението за участието на България и Румъния в Европейското икономическо пространство.

Прилагането на процедурата за освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски цели:

1.      За определен период от време лицето не дължи здравноосигурителни вноски

2.      Здравноосигурителните права на лицето се прекъсват и то не може да ползва безплатна помощ.

През периода, в който лицето е освободено от заплащане на здравноосигурителни вноски, то остава принадлежащо към българската здравна система, т. е неговите осигурителни взаимоотношения с НЗОК не се прекратяват.

Освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40а от ЗЗдрО

По реда на чл. 40а от ЗЗдрО лице, което отговаря на предвидените в условия, има правната възможност да се освободи от заплащане на здравноосигурителните вноски занапред – докато е налице основание за освобождаване.