електронен портал за информация и консултация

 Съгласно чл. 40аБългарските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.

До възстановяване на осигурителните права лицата заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ на изпълнителите.

За да се приложи тази норма, трябва:

1.      Лицето да е български гражданин, позлежащ на ЗЗО в Република България;

2.      Лицето да живее постоянно в Република България, но да пребивава в чужбина повече от 183 дни в една календарна година,

3.      Лицето да е самоосигуряващо се лице, по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ЗЗдрО “Самоосигуряващо се лице” е физическо лице, което плаща изцяло здравноосигурителна вноска или премия за себе си.

 

Тази процедура стартира по волята на самото лице след подадено заявление до НАП.

Освобожданването от заплащане на здравноосигурителни вноски за времето, през което лицата са в чужбина, не оказва влияние върху тяхното право на избор на общопрактикуващ лекар или лекар по дентална медицина, осъществено преди подаването на заявлението до НОИ. Този избор се запаза през времето, през което лицето е в чужбина, както и когато се върне в България и възстанови Здравноосигурителните си права.

Освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание § 19и от ПЗР на ЗЗдрО

            Със Закона за изменение и допълнение на ЗЗО е регламентирано основание за освобождаване от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски, дължими за установен в закона минал период, при наличие на определени условия.

Съгласно § 19и от ПЗР на ЗЗО,(ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 юли 1999 г. – 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК.

 

За да се приложи тази норма, трябва:

1.      Лицето да е български гражданин, който е пребивавал извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 01.07.1999 – 31.12.2007 г.

2.      Лицето да дължи здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което е било в чужбина;

3.      През периода, за който се дължат здравноосигурителни вноски, лицето да не е ползвало медицинска помощ, заплатена от НЗОК.

 

В тези случаилицата лично или чрез упълномощено лице подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация по образец, утвърден със заповед, издадена от министъра на финансите. Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

 

Освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание § 19п от ПЗР на ЗЗдрО

Българските граждани, които са напуснали страната, могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди, ако не са живели по това време в България.

Лицата по чл. 40а от ЗЗдрО, напуснали страната преди 31.12.2011 г. и не са подали писмено заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31.12.2012 г. Към заявлението се прилага декларация по образец на НАП за датата на напускане на страната.  

Досега законът е позволявал освобождаването за периоди във времето.

На практика тази разпоредба е за облекчаване на българските граждани в чужбина, но все още се водят задължени към касата.

Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

„Компетентната” е  териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес.

 

Българите в чужбина подават декларация, за да не дължат здравни вноски за стари периоди

 

Ако решат да се върнат трайно в България, те трябва да докажат, че са били в чужбина повече от 183 дни през всяка една календарна година

 

Българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди, ако не са живели по това време в България. За целта те трябва да подадат декларация и заявление за напускане на страната до края на тази година. Най-лесният и бърз начин това да стане е по пощата. От НАП обаче предупреждават, че за да се отразят промените в българската  здравна система, трябва да се подадат и двата документа – и декларацията, и заявлението.

 

От досегашната си практика служителите на агенцията отчитат, че често срещан пропуск е непосочването в декларацията на конкретна дата за напускане на страната, а само месец и година или само година. По този начин документите не могат да бъда обработени, въпреки, че са получени в съответния офис на НАП.

 

За по-бързо отстраняване на несъответствията, от Агенцията съветват, когато декларацията и заявлението се изпращат по пощата, да се посочва електронен адрес за контакт, а при възможност и телефон или човек, с когото данъчните могат да се свържат на територията на България.

 

Гражданите трябва да знаят също, че ако решат да се върнат трайно в България, те трябва да докажат, че са били в чужбина повече от 183 дни през всяка една календарна година. Това става с представяне на копие от паспорт, декларация и др. Възстановяването на здравните им права ще стане след изтичане на 6 последователни месеца, през които се осигуряват или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски.

 

Допълнителна информация за реда за освобождаване от задължението за плащане на здравни вноски, необходимите документи и попълването на декларацията може да се получи от Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Българите, пребиваващи в чужбина могат да зададат въпросите си и чрез електронната поща на адрес infocenter@nra.bg

 

Възстановяване на здравноосигурителните права на лицата, освободени от заплащане на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40а и §19и, ал. 1 от ПЗР на ЗЗО

В случаите, когато лицата са освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски за определен бъдещ период на осн. чл. 40а от ЗЗдрО, здравноосигурителните права им се прекъсва, т. е. в този период, когато те се намират на територията на Р България, те не могат да упражняват правата си съгласно чл. 35 от ЗЗдрО.

Здравноосигурителните права на лицата, освободени от заплащане на дължими здравноосигурителни вноски на основание чл. 40а, § 19и, ал. 1 от ПЗР на ЗЗдрО, при завръщането им в страната се възстановяват по реда на чл. 40а, ал. 2 и 3 от ЗЗдрО. Възстановяването може да се осъществи по един от двата законоустановени начина:

-          след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40 от ЗЗдрО;

-          след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне на вноските (чл. 40а, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗдрО)

До възстановяване на осигурителните права лицата по ал. 1 заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ на изпълнителите. (чл. 40а, ал. 5)

Относно подаване на необходими документи

се консултирайте и тук:

http://www.bgstuff.net/formi-i-dokumenti/zaqvleniq/8040